12-14 YAŞ GRUBU HENTBOL VE TENİS PERFORMANS SPORCULARIN FİZİKSEL ANTROPOMETRİK VE MOTORİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
(COMPARISON OF PHYSICAL ANTHROPOMETRIC AND MOTOR CHARACTERISTICS OF 12-14 YEARS GROUP HANDBALL AND TENNIS PERFORMANCE SPORTS )

Author : Berat Koçyiğit  Erkan Çimen, Seydi Karakuş  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2018
Number : 5 (SI1)
Page : 14-25
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.68
    


Summary

Araştırmanın amacı 12-14 yaş grubu hentbol ve tenis performans sporcuların fiziksel antropometrik ve motorik özelliklerinin karşılaştırılmasıdır. Araştırmaya dâhil olan grupların sürat performanslarını fotosel cihazı ile esneklik ölçümleri otur-uzan testi, el pençe kuvvetleri el dinamometresi, anaerobik güçleri dikey sıçrama jump metre, antropometrik ölçümlerinden çevre ölçümleri mezura ve deri altı yağ ölçümlerinde ise skinfold kaliper cihazları kullanarak alınmıştır. Verilerin analizleri için SPSS 17 paket programı kullanılmış ve grupların fiziksel ve motorik özellikleri arasındaki farklılıkları belirleyebilmek için bağımsız örneklem t- testi kullanılmıştır. Araştırmaya katılan hentbol ve tenisçilerin yaş, boy uzunluğu, vücut ağırlığı ve sporcu yaşları parametreleri arasında sadece sporcu yaşları arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Grupların esneklik, 10m 30m sürat değerleri ve derialtı yağ ölçümünden suprailiak parametrelerinde tenisçilerin lehine p<0,05, motorik özelliklerden; şınav, mekik, dikey sıçrama ve sağ ayak sıçrama kuvvetleri p<0,05, çevre ölçümü olarak da kalça, uyluk ve calf değerlerinde hentbol branşındaki sporcuların tenisçilere oranla anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Sonuç olarak; tenis ve hentbol branşındaki sporcuların esneklik ve sürat performansları değerlendirilirken tenisçilerin daha iyi oldukları, kuvvet değerleri ve antropometrik özellikleri ise hentbolcuların daha iyi oldukları gözlemlenmiştir. Bu farklılıkların spor branşının gerektirdiği farklı fiziksel özellikler ve antrenman programlarından kaynaklandığı düşünülmektedir.Keywords
Hentbol, Tenis, Motorik özellikler

Abstract

The purpose of the study is to compare the physical anthropometric and motoric characteristics of handball and tennis performance athletes aged 12-14 years. The speed measurements of the groups included in the study were taken with photocell device, resilience measurements were performed by using sit-out test, hand paw force hand dynamometer, anaerobic power vertical jump jump meter, anthropometric measurements using environmental measurements of tape measure and skinfold caliper devices in subcutaneous fat measurements.SPSS 17 package program was used for the analysis of the data and an independent sample t-test was used to determine the differences between the physical and motoric characteristics of the groups. Age, height, body weight and athlete's age parameters of handball and tenis participating in the study were found to be significantly different only among athlete's ages. Flexibility of the groups, 10m 30m speed values and suprailiak parameters for subcutaneous fat measurements were found to be p <0.05, favorable for tennis players; push up, shuttle, vertical jump and right foot jump forces p <0.05, and in the values of hip, thigh and calf as circumference measurement, significant differences were found in the handball players compared to tennis players. As a result; tennis and handball athletes' flexibility and speed performances were evaluated while tennis players are better, strength values and anthropometric characteristics of the handball players were observed to be better. It is thought that these differences are due to different physical characteristics and training programs required by the sports branch.Keywords
Handball, Tennis, Motoric features