Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


13-16 YAŞ ARASI ALTYAPI FUTBOLCULARININ MÜSABAKA DÖNEMİNDEKİ DURUMLUK KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
(ANALYSIS OF THE STATE ANXIETY LEVELS OF 13-16-YEAR-OLD FOOTBALLERS DURING COMPETITION PERIOD )

Author : Nurgül Tezcan Kardaş    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 5(2)
Page : 109-117
    


Summary

Bu çalışmada; 13-16 yaş arası altyapı futbolcularının müsabaka dönemindeki durumluk kaygı düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma grubunu Düzce ilinde altyapı liglerinde oynayan 13-16 yaş arası 320 erkek futbolcu oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından oluşturulan kişisel bilgi formuna ilaveten Koç (2004) tarafından geliştirilen 5’li likert tipinde kurgulanmış ‘’Durumluk Kaygı Düzeyi Ölçeği’’kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde SPSS 25 paket programından yararlanılmış ve veri analiz yöntemi olarak bağımsız örneklem t testi ve tek yönlü varyans analizi testleri kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre katılımcıların durumluk kaygı düzeylerinde yaş, aile gelir durumu ve müsabaka öncesi sorumlu hissedilen kişi değişkenleri açısından anlamlı farklılık bulunmazken, müsabaka sonrası sorumlu hissedilen kişi açısından anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (p=.014; p<.05). Araştırmanın neticesinde, sporcuların durumluk kaygı düzeylerini etkileyen faktörlerin farklı şekillerde kendini gösterdiği ve bu durumun çeşitli faktörlerden etkilendiği görülmüştür.Keywords
Kaygı, Futbol, Alt Yapı, Müsabaka

Abstract

Present study aimed to analyze the state anxiety levels of 13-16 year-old footballers during competition period. Research group consisted of 320 male football players aged between 13-16 playing in infrastructure leagues from Düzce Province. To collect data in addition to personal information form developed by the researcher, “State Anxiety Level Scale” which was developed by Koç (2004) was used. The data evaluated with SPSS 25 package program using the independent samples t test and ANOVA. According to analyze results there was no significant difference on the variable state anxiety of the participants according to age, family income and the person who evokes the emotion of responsibility before the match however, there was a significant difference according to the person who evokes the emotion of responsibility (p=.014; p<.05) after the match. As a conclusion it was seen that the factors affecting the state anxiety levels of footballers appears in several ways and this situation can be affected by various factors.Keywords
Anxiety, Football, Infrastructure, Competition

Advanced Search


Announcements

  Yeni dizin bilgisi

  Dergimiz MIAR tarafından listelenmeye başlamıştır. Emeği geçenlere teşekkür ederiz.


  Makale Kabul

  Degimiz 2021 Nisan sayısı için makale kabulüne başlamıştır. Aday makalelerinizi sistem üzerinden gönderebilirsiniz.


  ICV

  Dergimizin Index Copernicus 2019 ICV değeri 78.48 olarak hesaplanmıştır. Katkıda bulunan yayın kurulu, hakem kurulu ve yazarlarımıza teşekkür ederiz.Address :Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Telephone :+90 546 898 50 64 Fax :
Email :editor@sportifbakis.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri