Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


10 HAFTALIK CORE ANTRENMANIN 11-13 YAŞ ARASI KIZ YÜZÜCÜLERDE FİZİKSEL PERFORMANSA ETKİSİ
(EFFECT OF A TEN WEEK CORE TRAINING ON THE PHYSICAL PERFORMANCE OF FEMALE SWIMMERS AGED BETWEEN 11-13 )

Author : Türker Bıyıklı    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 5(2)
Page : 81-91
    


Summary

Araştırmada, 11-13 yaş grubu kız yüzücülere uygulatılan 10 haftalık core antrenmanın fiziksel performanslarına akut bir etkisi olup olmadığının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya, FMV Işık Spor Kulübünde yüzücü olan 40 sporcu gönüllü olarak katılım sağlamıştır. İki gruba (araştırma ve kontrol grubu) ayrılan sporcuların 20 m sürat, dikey sıçrama, mekik, sağ-sol kavrama, durarak uzun atlama, denge ve esneklik ölçümleri alınmıştır. Çalışmada toplanan veriler bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Ortalama (X), Standart sapma (ss) kullanılarak verilerin tanımlayıcı istatistiksel değerleri verilmiştir. 10 haftalık antrenman programı sonrasında deney ve kontrol grubu olarak ayrılan katılımcıların ön test ve son testler ile grup içi ve gruplar arası farklılıkları belirlemek için Paired-Samples t-test kullanılmıştır. Elde edilen bulgular % 95 güven aralığında ve .05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. Uygulatılan 10 haftalık core antrenman sonucunda sürat, dikey sıçrama, denge, mekik, sağ-sol el kavrama ve esneklik değerlerindeki istatiksel olarak anlamlı farklılıklar rapor edilmiştir. Sonuç olarak, ergenlik dönemi öncesi veya ergenlik döneminde yaşa göre uygun düzenlenerek uygulatılan core antrenman çocuk sporcuların fiziksel performansına katkı sağladığı gözlenmiştir.Keywords
Core, Yüzme, Fiziksel performans

Abstract

This study aimed to investigate whether the 10-weeks core exercises applied to female swimmers of 11-13 age group have an acute effect on their physical performance. Forty athletes from FMV Işık Sports Club participated in the study voluntarily. The athletes divided into two groups (research and control) and 20 m speed, vertical jump, shuttle, right-left grip, standing long jump, balance and flexibility measurements were taken from these two groups. In the analyze of the obtained data in addition to descriptive statistical methods such as Mean (X) and Standard Paired-Samples t-test was used for pre-test and post-test differentiation between the groups. The findings were evaluated at .05 significance level in 95% confidence interval. According to analyze results, after the 10 weeks core trainings, significant differences were found between the participants’ speed, vertical jump, balance, shuttle, right-left hand grip and elasticity results. As a result, the core training which is applied according to before adolescence or in adolescence contributes to physical performance of child athletesKeywords
Core, Swimming, Physical performance

Advanced Search


Announcements

    Makale Kabul

    Degimiz 2021 Nisan sayısı için hazırlıkları tamamlamıştır.

    Ağustos sayısı için makale kabulüne başlamıştır. Aday makalelerinizi sistem üzerinden gönderebilirsiniz.Address :Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Telephone :+90 546 898 50 64 Fax :
Email :editor@sportifbakis.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri