TAKIM VE BİREYSEL SPORLAR İLE İLGİLENEN SPORCULARIN ZİHİNSEL DAYANIKLILIK DURUMLARININ İNCELENMESİ
(EXAMINATION OF MENTAL TOUGHNESS SITUATIONS OF ATHLETES INTERESTED IN TEAM AND INDIVIDUAL SPORTS )

Author : Recep Fatih Kayhan  Serkan Hacıcaferoğlu, Hayri Aydoğan, İbrahim Erdemir  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2018
Number : 5(2)
Page : 55-64
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.62
    


Summary

Bu araştırma, takım ve bireysel spor dallarıyla ilgilenen sporcuların, zihinsel dayanıklılık durumlarıyla ilgili algılarını belirleyebilmek amacıyla yapılmıştır. Tarama yöntemlerinden genel tarama modeli kullanılarak yapılan araştırmaya Rize il merkezinde takım ve bireysel spor dallarıyla ilgilenen 155 sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada katılımcıların zihinsel dayanıklılık durumunun tespiti için Madrigal, Hamill ve Gill (2013) ‘in oluşturduğu ve Erdoğan tarafından (2016), Türkçeye uyarlanan “Zihinsel Dayanıklılık Ölçeği (ZDÖ)” kullanılmıştır. Araştırmaya katılan sporcuların demografik değişkenlere bağlı olarak ölçek maddelerine verdikleri cevaplar SPSS 20 programı yardımıyla hesaplanmıştır. Araştırmada verilerin çözümlenmesinde verilerin dağılımı Kolmogorov Smirnov testi ile test edilmiş, sonrasında ise cinsiyet değişkenine göre Mann-Whitney U, yaş ve spor yapma yılı değişkenlerine göre ise Krusukal-Wallis H testi kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre bireysel spor veya takım sporları ile ilgilenen sporcuların zihinsel dayanıklılık düzeylerinin cinsiyet, yaş ve spor yapma yılına göre istatistiki açıdan anlamlı bir farklılık oluşturmadığı saptanmıştır. Örneklemdeki katılımcıların zihinsel dayanıklılık durumlarının sıra ortalama puanlarının farklılaşan oranlarda olduğu, buna karşın puanların aralarında çok fazla farklılıkların olmadığı belirlenmiştir. Sonuç olarak bu araştırmada zihinsel dayanıklılığın cinsiyet, yaş ve spor yapma süre değişkenleri açısından birbirine benzer puanlarda gelişim gösterdiği görülmektedir. Sonuç olarak farklı spor dallarında fiziki ve taktik antrenmanlara destek olacak şekilde yapılan mental antrenmanlar mevcut araştırma sonuçlarıyla paralel bir şekilde planlanıp uygulanabilir.Keywords
Takım sporları, Bireysel sporlar, Performans, Zihinsel dayanıklılık

Abstract

This study conducted to determine the perception of athletes interested in team and individual sports related to mental toughness situations. In the study cross-sectional method used. The study sample consisted of 155 individual or team sport participants from Rize province. In the study in order to determine the mental toughness perceptions of the participants the Turkish version of Madrigal, Hamill and Gill (2013)’s Mental Toughness Scale used. The scale adapted into Turkish by Erdoğan in 2016. The scale is a self-report scale with 11 items anchored with 5 Likert type scale. To analyze the data first Kolmogorow-Smirnow used in order to determine the distribution of the data and then Mann Whitney U and Kruskall-Walliss tests used. According to analyze results no significant differences found on the variable mental toughness according to gender, age and sports age. Besides, although the mean rank scores of the participants’ differed it was not significant. As a result, this paper showed that mental toughness of the athletes from different individual and team sports was similar in terms of gender, age and sport age. In this context, the mental training to be carried out in the direction of improving the physical and tactical training of different sports branches can be planned and implemented parallel with the results of this paper.Keywords
Team Sports, Individual Sports, Performance, Mental Toughness