Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTELERİ MEZUNLARININ İŞSİZLİK DENEYİMLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
(A QUALITATIVE RESEARCH ON THE UNEMPLOYMENT EXPERIENCES OF GRADUATES OF SPORT SCIENCES FACULTIES )

Author : Muazzez Şaşmaz Ataçocuğu  Mert Kerem Zelyurt  
Type :
Printing Year : 2017
Number : SI (1)
Page : 70-97
    


Summary

İşsizlik, ülke ekonomilerinin önemli bir göstergesi olarak kabul edilmektir. Başlıca üretim faktörü olan “emek”in tam kullanılamaması durumunu ifade eden işsizlik, az gelişmiş ülkelerden gelişmiş ülkelere tüm ülkelerde karşılaşılan çok boyutlu bir sorundur. Tüm sektörlerde çeşitli oranlarda ve özellikleriyle ortaya çıkabilmektedir. Bu araştırmanın problem cümlesini her geçen gün büyüyen bir sektör olan spor sektörüne işgücü kaynağı yetiştiren Spor Bilimleri Fakülteleri mezunlarının işsizlik bağlamında gelişen sorunları oluşturmuştur. Çalışmada Spor Bilimleri Fakülteleri (Eski ifadeyle “BESYO”) mezunlarının yaşadığı işsizlik deneyimlerini analiz etmek, bu deneyimin sebepleri ve sonuçlarına dair değişkenleri ortaya koymak amaçlanmaktadır. Bu bağlamda çalışma grubunu ilgili fakültelerin 4 ayrı bölümünden mezun olan ve işsizliği deneyimlemiş kişilerden seçilmiştir. Çalışma grubu 7 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü mezunu, 5 Spor Yöneticiliği Bölümü mezunu, 4 Antrenörlük Eğitimi Bölümü mezunu, 4 Rekreasyon Bölümü mezunu olmak üzere toplam 20 kişiden oluşmaktadır. Çalışmada “Nitel Yöntem”e özgü bir araştırma tekniği olan “Yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşme” uygulanmıştır. Yapılan görüşmeler ses kayıt cihazına kaydedilmiş ve “Word” metnine aktarılmıştır. İlgili bulgular (metinler) içerik çözümlemesine tabi tutularak konuyla ilgili temel sorunsalları yansıtan 5 tema altında sınıflandırılmıştır: 1. Mezunların İşsizlik Süreleri ve İş Arama Pratikleri, 2. Anadolu Şehirlerinde İstihdam Algısı, 3. Bir İş İmkânı Olarak Pedagojik Formasyon Belgesi, 4. İş Bulmada Etkili Unsurlar, 5. Mesleğe Dair Algı. Araştırmanın sonuçlarından genel olarak şu ipuçları elde edilmiştir: Spor Bilimleri Fakültelerinin çeşitli bölümlerinden mezun olanların uzun işsizlik sürelerine maruz kaldığı, en sonunda mezun oldukları bölümün dışında ya da bambaşka bir sektörde çalışmak zorunda kaldıkları, mezun olunan bölümle ilgili yasal düzenlemelerin (pedagojik formasyon eğitimi), yaşanılan şehirdeki spor tesisi ve malzemelerinin yetersizliğinin, torpil (adam kayırma) sorununun, kamu sektöründe az sayıda iş imkânının yanı sıra çeşitli iş imkanları sunan özel sektördeki iş güvencesizliğinin işsiz kalmalarında önemli rol oynadığı ortaya çıkmıştır.Keywords
Spor, İşsizlik, BESYO, Spor bilimleri, Pedagojik formasyon

Abstract

Unemployment has been recognized as an important indicator of economies of the countries. Unemployment which expresses the status of complete unavailability of "labor" as the main factor of production, is a multidimensional problem, which can be encountered in all countries from less developed countries to developed countries. It is emerging in all sectors with various proportions and features. The research question of this paper was created by issues in the context of unemployment of graduates of the faculties of sports sciences which are raising labor supply to sports sector which is growing with every passing day. In the study, it was intended to analyze the unemployment experiences of faculty of sports sciences graduates (former words, the "PES") and to put the variables about the causes and consequences of this experience forward. In this context, the study sample was selected from people who were graduated from 4 separate departments of relevant faculties and have experienced unemployment. The sample consists of 20 participants for a total, 7 Physical Education and Sports Teaching Department, 5 Sports Management Department, 4 Coaching Education Department, 4 Recreation Department graduates. In the study, "Semi-structured in-depth interview" which is a specific research technique peculiar to "Qualitative Method" was applied. Interviews were recorded on a voice recorder, transferred to the "Word" text. Related findings (text) subjected to content analysis, were classified under 5 themes that reflect the primary problematics relevant to the subject: 1. Unemployment Duration and Job Search Practices of Graduates, 2. The Perception of Employment in Anatolian Cities, 3. Pedagogic Formation Certificate as a Business Opportunity, 4. Effective Elements in Finding a Job, 5. The Perception of the Profession. From the results of the research, in general, the following tips were obtained: It appeared that those who have graduated from various departments of Faculties of Sports Sciences were exposed to a long duration of unemployment, finally they have to work outside of the department they have graduated or a completely different sector; legal regulations related the departments they graduated (pedagogic formation education), lack of sport facilities and materials in the city they live, issue of torpedo (nepotism), fewer job opportunities in the public sector, as well as precariousness of work in the private sector which offers various job opportunities play a role on unemployment of graduates.Keywords
Sport, Unemployment, Sports Sciences, Pedagogic Formation

Advanced Search


Announcements

  Yeni dizin bilgisi

  Dergimiz MIAR tarafından listelenmeye başlamıştır. Emeği geçenlere teşekkür ederiz.


  Makale Kabul

  Degimiz 2021 Nisan sayısı için makale kabulüne başlamıştır. Aday makalelerinizi sistem üzerinden gönderebilirsiniz.


  ICV

  Dergimizin Index Copernicus 2019 ICV değeri 78.48 olarak hesaplanmıştır. Katkıda bulunan yayın kurulu, hakem kurulu ve yazarlarımıza teşekkür ederiz.Address :Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Telephone :+90 546 898 50 64 Fax :
Email :editor@sportifbakis.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri