TAKIM SPORU VEYA BİREYSEL SPORLARLA İLGİLENEN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SPORTİF SÜREKLİ KENDİNE GÜVEN DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF CONSTANT SELF CONFIDENCE LEVEL OF HIGH SCHOOL STUDENTS WHO PARTICIPATE IN TEAM AND INDIVIDUAL SPORTS )

Author : Tayfun Kara    
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2017
Number : SI (1)
Page : 56-62
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.52
    


Summary

Bu çalışmanın amacı lisede öğrenim gören ve düzenli olarak spor yapan bireylerin sportif kendine güvenlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Çalışmada Kütahya il merkezinde ki liselerden tesadüfi örneklem yoluyla seçilen 210 öğrenci gönüllü olarak yer almıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen 5 soruluk kişisel bilgi formunun yanı sıra Yıldırım tarafından 2013 yılında Türkçe’ ye uyarlanan sportif sürekli kendine güven alt ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde, katılımcıların sportif sürekli kendine güven düzeyleri arasındaki var olan anlamlı farklılıkların belirlenmesi amacıyla bağımsız örneklem t testi ve iki yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Sonuç olarak katılımcıların sportif güvenlerinin kadın ve bireysel sporlarla uğraşan katılımcılarda daha yüksek olduğu fakat bu düzeyin ölçekten alınabilecek puanlar göz önünde bulundurulduğunda orta düzeyde olduğu saptanmıştır. Ayrıca profesyonel olarak spor yapanların lehinde anlamlı bir farklılık bulunmuştur.Keywords
Takım sporu, Bireysel sporlar, Sportif sürekli kendine güven

Abstract

The aim of this study was to examine the sportive self-confidence of high school students who engage in regular sports in terms of various variables. 210 high school students, who were randomly chosen, from Kutahya, voluntarily participated in the study. In the study, to collect data, in addition to a five items questionnaire which was developed by the researchers, "Constant Self Confident Scale", which was adapted to Turkish by Yıldırım (2013) was used. In the analyses of the data in order to identify significant differences between participants’ constant self-confidence, independent samples t-test and two-way ANOVA was used. As a result, it was found that the participants' sportive constant self-confidence was higher in women and participants who engage in individual sports. But, these levels were found to be moderate when considering the points that can be taken from the whole scale. Also, there was a significant difference in favor of those who professionally play sports.Keywords
Team sports, Individual sports, Constant sportive self-confidence