BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
(EXAMINING OCCUPATIONAL ANXIETY LEVELS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHER DEPARTMENT STUDENTS )

Author : Ayşe Feray Özbal  Arıkan Ektirici  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2017
Number : SI (1)
Page : 46-55
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.51
    


Summary

Bu çalışmanın amacı, beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencilerinin mesleki kaygı düzeylerinin yaş, cinsiyet, üniversite, sınıf düzeyi, anne-baba eğitim durumu ve aile gelir düzeyi değişkenlerine göre incelenmesidir. Çalışmaya 6 farklı üniversiteden 208 kadın, 303 erkek olmak üzere toplam 511 öğrenci katılmıştır. Verilerin analizinde, cinsiyet ve yaş değişkenleri için Bağımsız Örneklemler t-testi; sınıf, üniversite, anne-baba eğitim durumu ve aile gelir düzeyi için Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda Öğrenci/ İletişim Merkezli Kaygı ve Atanma Merkezli Kaygı alt boyutlarında cinsiyete göre, Öğrenci/İletişim Merkezli Kaygı ve Kişisel Gelişim Merkezli Kaygı alt boyutlarında yaş gruplarına göre anlamlı farklılıklar olduğu saptanmıştır (p<.05). Üniversite, anne-baba eğitim durumu ve aile gelir düzeyi değişkenlerine göre ise anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır (p>.05). Sonuç olarak, cinsiyete göre ortaya çıkan farklılığın toplumsal değerlerden, yaş gruplarındaki farklılığın ise mesleki yeterlilik ve donanım eksikliğinden kaynaklandığı söylenebilir.Keywords
Mesleki kaygı, Beden eğitimi, Beden eğitimi ve spor öğretmenliği

Abstract

The aim of this study was to examine the occupational anxiety levels of physical education and sports teacher department students in terms of age, gender, university, grade level, mother's and father's educational levels and family income. A total of 511 students (208 female, 303 male) from 6 different universities participated in the study. Independent samples t-test for gender and age variables; One-way Analysis of Variance (ANOVA) was used for grade level, university, mother's and father's education levels and family income. Significant differences were found in Interaction With Students, Occupational Exam subscales in terms of gender; Interaction With Students and Individual Self-Development subscales in terms of age (p<.05). There was no significant difference according to university, mother's and father's education levels and family income variables (p>.05). As a result, It can be concluded that the significant difference between gender groups is derived from social values, and the difference in age groups is due to lack of occupational qualification.Keywords
Occupational anxiety, Physical education, Physical education and sports teacher