Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ERGENLERİN SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ (Kırıkkale İli Örneği)
(AN INVESTIGATION ON ADOLESCENTS' SOCIAL APPEARANCE LEVELS (Sample of Kırıkkale Province) )

Author : Yusuf Soylu  Fatih Atik, Mehmet ÖÇALAN  
Type :
Printing Year : 2017
Number : SI (1)
Page : 38-45
    


Summary

Bu araştırma, Kırıkkale ilinde bulunan Anadolu Lisesi, Fen Lisesi ve Spor Lisesinde okuyan 335 öğrenci (170 erkek ve 165 kız) üzerinde yapılmıştır. Araştırmanın amacı, spor yapan ve yapmayan ergenlerin cinsiyet, yaş, okul ve spor yapma/yapmama değişkenlerine göre sosyal görünüş kaygısı düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma yöntemi Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği Ergen formu (SGKÖ-E) ölçeği kullanılmıştır. Hart ve arkadaşları (2008) tarafından bireyin görünüşüyle ilgili olarak yaşadığı duygusal, bilişsel ve davranışsal kaygıları ölçmek amacıyla geliştirilmiş öz bildirim tarzı bir ölçektir. Ölçeğin Türkçe uyarlama çalışması Doğan (2011) tarafından yapılmıştır. Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği 16 maddeden oluşan bir ölçektir. Tek boyutlu olarak sosyal görünüş kaygısını ölçen SGKÖ’ den alınan yüksek puanlar görünüş kaygısının yüksek olduğuna işaret etmektedir. Ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı .86 olarak belirlenmiştir. Araştırmada, ergenlerin sosyal görünüş kaygısı düzeyleri, yaş değişkenine göre anlamlı bir fark göstermediği belirlenmiştir. Ergenlerin, cinsiyet, okul ve spor yapma/yapmama değişkenlerine göre ise, anlamlı bir fark olduğu görülmüştür.Keywords
Spor, Sosyal Görünüş Kaygısı, Ergen

Abstract

This research was carried out on 335 students (170 males and 165 females) in Anatolian High School, Science High School and Sports High School in Kırıkkale. The aim of the study was to compare the social appearance anxiety levels according to gender, age, school and sporting / non-sporting variables of adolescents who did and did not perform sports. The research method was the Social Appearance Anxiety Scale (SSI) scale. Hart et al. (2008) developed a self-report style measure designed to measure the emotional, cognitive, and behavioral anxieties experienced by an individual about appearance. The Turkish adaptation study of the scale was carried out by Doğan (2010). The Social Appearance Anxiety Scale is a measure of 16 items. High scores from the social anxiety scale, which measures social anxiety in one dimension, indicate that the anxiety of appearance is high. The Cronbach Alpha coefficient of your scale was .86 In the study, it was determined that the social appearance anxiety levels of adolescents did not show any significant difference according to age variable. It is seen that there is a significant difference according to the variables of the adolescents, gender, school and sporting/not doing.Keywords
Sport, Social appearance anxiety, Adolescent

Advanced Search


Announcements


Address :Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Telephone :+90 546 898 50 64 Fax :
Email :editor@sportifbakis.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri