Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Spor Yapan Lise Öğrencilerinin Öz Güven Düzeylerinin İncelenmesi
(Exploring Self - Confidence Level of High School Students Doing Sport )

Author : Nurullah Emir Ekinci  Çetin Özdilek, Gamze Deryahanoğlu, Ümit Doğan Üstün  
Type :
Printing Year : 2014
Number : 1 (1)
Page : 36-42
    


Summary

Bu çalışmada spor yapan lise öğrencilerinin öz güven düzeylerinin cinsiyet, tercih ettikleri spor dalı (bireysel/takım sporu) ve spor yapma durumları (amatör/profesyonel) gibi çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada Kütahya ilinde aktif olarak öğrencilik hayatına devam eden 185 lise öğrencisi gönüllü olarak yer almıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak öz-güven ölçeği kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesi aşamasında hipotez testi olarak Mann Whitney U non parametrik testi kullanılmıştır. Sonuç olarak katılımcıların öz güven düzeyleri cinsiyetlerine ve tercih ettikleri spor dalına göre anlamlı farklılıklar gösterirken, spor yapma durumlarına göre anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.Keywords
Spor, Özgüven, Lise Öğrencileri

Abstract

The aim of this study was to investigate self-confidence levels of high school students, who do sport, in the extent of their gender, sport branch (individual/team sports) and aim for participating in sport (professional/amateur). 185 active high school students from Kutahya voluntarily participated for the study. In the study as data gathering tool self-confidence scale was used. In the evaluation of the data as a hypothesis test Mann Whitney U non parametric test was used. As a result self-confidence levels of participants showed significant differences according to their gender and sport branch but there was no significant difference according to aim for participating in sport.Keywords
Sport, Self-Confidence, High School Students

Advanced Search


Announcements

  Yeni dizin bilgisi

  Dergimiz MIAR tarafından listelenmeye başlamıştır. Emeği geçenlere teşekkür ederiz.


  Makale Kabul

  Degimiz 2021 Nisan sayısı için makale kabulüne başlamıştır. Aday makalelerinizi sistem üzerinden gönderebilirsiniz.


  ICV

  Dergimizin Index Copernicus 2019 ICV değeri 78.48 olarak hesaplanmıştır. Katkıda bulunan yayın kurulu, hakem kurulu ve yazarlarımıza teşekkür ederiz.Address :Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Telephone :+90 546 898 50 64 Fax :
Email :editor@sportifbakis.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri