13-15 YAŞ GRUBU ERKEK YÜZÜCÜLERDE 8 HAFTALIK CORE ANTRENMANININ SIRT ÜSTÜ STİLİ 100 M PERFORMANSINA ETKİSİ
(THE EFFECT OF 8-WEEK CORE TRAINING ON 100 M BACKSTROKE SWIMMING PERFORMANCE ON 13-15 AGE MALE SWIMMERS )

Author : Ahmet GÖNENER  Deniz DEMİRCİ, Utku GÖNENER, Beyza ÖZER, Ozan YILMAZ  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2017
Number : SI (1)
Page : 29-37
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.49
    


Summary

Bu araştırmada, 13-15 yaş grubu erkek yüzücülerde 8 haftalık core antrenmanının sırt üstü yüzme stili 100 m performansına etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmaya, Gebze Gençlerbirliği Yüzme Kulübünden 24 sporcu yer almıştır. Gruplar deney grubu ve kontrol grubu olmak üzere tesadüfi yöntemle 12’şer kişilik 2 gruba ayrılmıştır. Araştırma süresince Deney grubu haftada 3 gün de yüzme ile birlikte core antrenmanlarına katılmıştır. Kontrol grubu ise araştırma boyunca sadece yüzme antrenmanına katılmıştır. Antrenmanlar 8 hafta boyunca core bölgesine yönelik kuvvet antrenmanı olarak uygulanmıştır. Test ölçüm aracı olarak 100 m yüzme testi kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi SPSS 21.0 istatistik paket programında Non-parametrik testlerden Wilcoxon Signed Ranks testi ile yapılmıştır. Grup içi ön test ve son test sonuçları karşılaştırıldığında deney grubunda istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuşken (p<.05), kontrol grubunda ise anlamlı farklılık bulunmamıştır(p>.05). Sonuç olarak,13-15 yaş grubu erkek yüzücülere yaptırılan core antrenmanlarının 100m sırtüstü performanslarına olumlu etkisinin olduğu görülmüştür.Keywords
Core antrenman, Performans, Yüzme

Abstract

In this study, It was aimed to investigate the effect of 8-week core training on backstroke swimming style 100 m performance in male swimming group of 13-15 age group. 24 athletes from the Gebze Gençlerbirliği Swimming Club participated in this study. The groups are divided into experiment group and control group randomly as 12 persons per group. During the study, the experimental group participated in core training in addition to swimming for 3 days a week. Control group just participated in swimming training during the survey. The exercises were designed as strength training for core muscles for 8 weeks. 100 m swimming test was used as a test measurement tool. The obtained data from pre and post test comparison was analyzed with Wilcoxon Signed Ranks test in SPSS 21.0 statistical package program. When the pretest and posttest results were compared as intragroup, a statistically significant difference was found in the experimental group (p<.05). Nevertheless, there was no statistically significant difference in pretest-posttest comparison of the control group (p>.05). As a result, it was seen that the core area trained by 8-week core training on 13-15 age male swimmers have a positive effect on 100 m backstroke style performance.Keywords
Core training, Performance, Swimming