BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ (Aksaray İli Örneği)
(INVESTIGATION OF EMOTIONAL LEVELS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHERS (Sample of Aksaray Province) )

Author : Yusuf Soylu  Emre Serin  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2017
Number : SI (1)
Page : 1-9
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.47
    


Summary

Araştırmada beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin cinsiyet, yaş, hizmet yılı ve profesyonel olarak spor yapma/yapmama değişkenlerine göre duygusal zekâ düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırmada, nicel desenli betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi, basit random yolla seçilmiştir. Araştırma gurubunu Aksaray ilinde bulunan ortaokul ve liselerde beden eğitimi ve spor öğretmeni olarak görev yapan 223 (154 erkek ve 69 kadın) kişi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak öğretmenlerin duygusal zekâ düzeylerini belirlemek amacıyla, Schutte ve ark. (1998) tarafından geliştirilen ve Austin ve ark. (2004) tarafından 41 madde olarak yeniden düzenlenen Türkçe uyarlaması Tatar, Tok ve Saltukoğlu (2011) tarafından yapılan Gözden Geçirilmiş Schutte Duygusal Zekâ ölçeği kullanılmıştır. Varyansların homojen dağılıp dağılmadığını belirlemek için Skewness ve Kurtosis değerleri incelendiğinde varyansların homojen dağılmadığı saptanmıştır. Sonuç olarak, araştırmada beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin duygusal zekâ düzeyleri, cinsiyet, yaş, hizmet yılı ve profesyonel olarak spor yapma/yapmama değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark göstermediği belirlenmiştir.Keywords
Duygusal zekâ, Beden eğitimi ve spor öğretmeni, Spor

Abstract

The aim of the study was to examine the levels of emotional intelligence of physical education and sports teachers according to gender, age, years of service, and whether doing sports as professionally or not. Sampling group consisted of 223 physical education and sports teachers (154 males and 69 females) from secondary and high schools in Aksaray. In order to determine teachers' emotional intelligence levels, the Schutte Emotional Intelligence Scale which was designed by Schutte et al. (1998) and revised as a 41 item questionnaire by Austin et al (2004) and adopted into Turkish by Tatar et al. (2011) was used. As a result, there was no significant difference between the emotional intelligence levels of physical education and sports teachers according to gender, age, years of service and perform sports professionally or not.Keywords
Emotional intelligence, Physical education and sports teacher, Sport