Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ELEMANLARININ ZAMAN YÖNETİMİ ANLAYIŞLARININ İNCELENMESİ
(A COMPARISON ON THE TIME MANAGEMENT UNDERSTANDINGS OF UNIVERSITY ACADEMIC STAFF )

Author : Kubilay ÇİMEN  Nurullah Emir EKİNCİ, Betül ALTINOK, Çetin ÖZDİLEK  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 4(2)
Page : 111-118
    


Summary

Bu araştırmanın amacı üniversite öğretim elemanlarının zaman yönetimi anlayışlarının sportif etkinliklere katılma durumu, cinsiyet ve çalışma sürelerine göre incelenmesidir. Araştırmanın örneklemini Dumlupınar Üniversitesinde çalışan (37 kadın ve 56 erkek) 93 akademisyen oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen 10 maddelik kişisel bilgi formu ile birlikte Britton ve Tesser (1991) tarafından geliştirilen, Türk kültürü için uyum çalışması Koçak ve Alay (2002) tarafından yapılan “Zaman Yönetimi Envanteri” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizleri bilgisayar ortamında “SPSS/WINDOWS” paket programı kullanılarak yapılmıştır. Tanımlayıcı istatistiklere ek olarak, akademisyenlerin zaman yönetimleri anlayışlarında ki anlamlı farklılıkların belirlenmesinde Mann Whitney U ve Kruskall Walliss H testleri uygulanmıştır. Sonuç olarak katılımcıların cinsiyetleri ile zaman yönetimleri arasında anlamlı farklılıklar bulunmazken (p>0,05), katılımcıların görev sürelerine göre “zaman tutumları” alt boyutunda, spor yapma durumlarına göre ise “zaman planlaması ve zaman tutumları” alt boyutlarında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir (p<0,05).Keywords
Spor, Zaman Yönetimi, Spora Katılım Düzeyi

Abstract

The aim of this study was to investigate time management understandings of university academic staff with their participation or not participation in the sports activities, gender and their work year. The sample of the study consisted of 93 university academic staff who Works at Dumlupinar University (37 women and 56 men). As data collection tool in addition to a questionary, which consists 10 items developed by the researchers, "Time Management Scale", which was developed by Britton and Tesser (1991) and Turkish adaptation was done by Koçak and Alay (2002) was used. The obtained data were analyzed by using SPSS for windows. In addition to descriptive statistics, Mann Whitney U and Kruskal Wallis test were done in order to determine significant differences between time management understandings of the academic staff. As a result, although, there was no significant difference between participants' time management understanding according to gender (p>.05) there were significant differences between participants' time management understandings in the "time attitudes" subscale according to their work year and in "time management" and "time attitudes" subscales according to participation /or not participation in sport activities (p<.05).Keywords
Sport, Time Management, Sport Participation

Advanced Search


Announcements


Address :Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Telephone :+90 546 898 50 64 Fax :
Email :editor@sportifbakis.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri