KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN MENTAL(PSİKOLOJİK) İYİ OLMA DÜZEYLERİNİN MUTLULUK DÜZEYLERİNE ETKİSİ
(THE EFFECTS OF MENTAL (PSYCHOLOGICAL) WELL BEING LEVELS ON HAPPINESS LEVELS OF KOCAELI UNIVERSITY FACULTY OF SPORTS SCIENCE STUDENTS )

Author : Ahmet Gönener  Arda Öztürk, Ozan Yılmaz  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2017
Number : 4(1)
Page : 44-55
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.41
    


Summary

Bu araştırmada, Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin mental iyi olma düzeylerinin mutluluk düzeylerine olan etkisini yaş, cinsiyet, bölüm, sınıf ve algılanan akademik başarı durumuna göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma grubunu, 2015-2016 öğretim yılında Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören tesadüfi yöntemle seçilen 182 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, öğrencilerin mental iyi olma düzeylerini belirlemek amacıyla Tennant ve arkadaşları (2007), tarafından geliştirilen ve Keldalı (2015) tarafından Türkçe’ye uyarlanan, geçerlilik ve güvenilirliği yapılan “Warwick-Edinburgh Mental İyi Oluş Ölçeği”; Mutluluk düzeyini belirlemek amacıyla Hills ve Argyle (2002) tarafından geliştirilen ve Doğan ve Sapmaz (2012) tarafından geçerlilik ve güvenilirliği yapılan “Oxford Mutluluk Ölçeği” ve bağımsız değişkenlerle ilgili bilgileri elde etmek amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırma bulguları mental (psikolojik) iyi olma düzeyi ile mutluluk düzeyi arasında anlamlı düzeyde pozitif korelasyon olduğunu göstermiştir. Sonuç olarak bu çalışma Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinde mental iyi olmanın mutluluğu olumlu etkilediğini göstermiştir.Keywords
Spor Bilimleri, Üniversite Öğrencisi, Mental İyi Oluş, Mutluluk

Abstract

In this study, it was aimed to investigate whether mental (psychological) well-being has an effect on the level of happiness of Kocaeli University Faculty of Sports Science students according to age, gender, department, class and perceived academic achievement. The research group constitutes 182 randomly chosen students in the 2015-2016 school year. In the study in order to evaluate mental well-being levels of the students "Warwick-Edinburgh Mental Well-Being Scale" which was developed by Tennant et al. (2007) and adapted to Turkish by Keldalı (2015) and in order to evaluate happiness levels of the students "Happiness Scale of Oxford" which was developed by Hills and Argyle (2002) and adapted to Turkish by Doğan and Sapmaz (2012) and in order to gather information on socio-demographic backgrounds of the students a personal information form developed by the researchers were used as data gathering tools. According to the findings of the research, there was a significant positive correlation between mental (psychological) well-being and happiness. As a result this study showed that mental well-being has a positive effect on happiness for Kocaeli University Faculty of Sports Science Students.Keywords
Sports Science, University Student, Mental Well-Being, Happiness