HENTBOLCULARIN TAKIM BİRLİKTELİĞİNİN İNCELENMESİ
(34 EXAMINATION OF HANDBALL PLAYERS’ TEAM COHESION )

Author : ilyas Görgüt    
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2017
Number : 4(1)
Page : 33-43
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.40
    


Summary

Bu araştırmanın amacı çeşitli kategorilerde aktif olarak spor yapan hentbolcuların takım birlikteliklerinin tespit edilmesidir. Araştırmanın çalışma grubu Türkiye genelinden bazı faktörler göz önünde bulundurularak belirlenen 11 ilden random yöntem ile seçilmiş 317 kadın, 290 erkek toplam 607 hentbolcudan oluşmaktadır. Katılımcıların yaş dağılımlarını incelediğimizde 121 kişinin 13 yaş ve altı yaş, 309 kişinin 14-18 yaş, 94 kişinin 19-23 yaş, 54 kişinin 24-28 yaş ve 29 kişinin 29 yaş ve üzeri grubunda yer aldığı görülmektedir. Ayrıca çalışmaya katılanlar, eğitim durumlarını 186 kişi ortaokul, 253 kişi lise ve 168 kişi ise üniversite olarak ifade etmiştir. Veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ve Widmeyer ve ark. (1985) tarafından geliştirilen, Moralı (1994) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Takım Sporlarında Takım Birlikteliği Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma verilerin dağılımları Kolmogorov Smirnov testi ile sınanmış ve alt boyut puanları normal dağılım göstermedikleri için nonparametrik testler kullanılmıştır. Ayrıca ikili karşılaştırmalar için Mann Whitney U, ikiden fazla grupların karşılaştırılmasında Kruskal Wallis varyans analizi ve anlamlı grupların ikili karşılaştırılmalarında ise Bonferroni Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda hentbolcuların cinsiyet, yaş, eğitim durumu, spor deneyimi, gelir ve il değişkenleri açısından ölçek alt boyut puanlarında anlamlı farklılıklar görülmektedir.Keywords
Hentbolcu, Takım, Takım Birlikteliği

Abstract

The aim of this study was to determine team cohesion of handballplayers who were actively engaged in sport in various categories. The study group consisted of a total of 607 handball players, 317 female and 290 male, selected by random method and from 11 provinces of Turkey according to the some factors. When we examine the age distributions of the participants, 121 athletes appear to be 13 years and under, 309 athletes 14-18 years, 94 athletes 19-23 years, 54 athletes 24-28 years and 29 athletes 29 years and over. In addition, 186 of them expressed their education situation as middle school, 253 of them expressed their education situation as high school and 168 of them expressed their education situation as university. Personal information form and team cohesion scale, developed by Widmeyer et al. (1985) and adapted to Turkish by Moralı (1994), were used as a data collecting tools. The Kolmogorov Smirnov test was used to measure whether the obtained data showed normal distribution or not and nonparametric tests were used to determine the subscale scores because they didn’t show normal disturbance. For binary comparisons Mann Whitney U test, for multiple comparisons Kruskal Wallis variance and for the difference between significant groups Bonferroni Mann Whitney U test were used. As a result of the research, there were significant differences in scale subscale scores in terms of gender, age, educational status, sports experience, income and province variables of handball players.Keywords
Handball Player, Team Cohesion,