EĞLENCELİ ATLETİZM ÇALIŞMALARININ PSİKOMOTOR GELİŞİME ETKİSİ
(THE EFFECT OF FUN ATHLETICS EXERCISES ON PSYCHOMOTOR DEVELOPMENT )

Author : Mustafa Güler  Betül Bayazıt, Ozan Yılmaz, Ece Ongül  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2017
Number : 4(1)
Page : 1-8
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.37
    


Summary

Bu araştırmanın amacı, eğlenceli atletizm çalışmalarının psikomotor gelişime etkisini incelemektir. Araştırma grubunu Kocaeli ilinde bulunan 11-14 yaş grubundaki 9 erkek, 27 kız olmak üzere toplam 36 öğrenci oluşturmuştur. Çalışmalar, (öne takla, engelden sıçrama, engelin altından geçme, slalom, antrenman merdiveni, çift ayak sıçrama, sağlık topu taşıma) 8 hafta süresince, haftada 3 gün ve günde 90 dakika boyunca uygulanmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde SPSS 21.00 paket programı kullanılmıştır. Ayrıca araştırma grubu normal bir dağılım göstermediği ve araştırma grubu heterojen bir yapıya sahip olduğu için Non-parametrik test analizi olan Wilcoxon İşaret Testi Analizi yapılmış ve anlam düzeyi olarak α=0.05 alınmıştır. Araştırma bulguları katılımcıların ön test ve son test puanları arasından anlamlı farklılıklar olduğunu göstermiştir (p<0.01). Sonuç olarak bu çalışma eğlenceli atletizm çalışmalarının 11-14 yaş grubunda psikomotor gelişime etkisinin olduğunu göstermiştir.Keywords
Psikomotor Gelişim, Motor Beceri, Eğlenceli Atletizm

Abstract

The purpose of this research was to investigate the effect of fun athletics exercises on the psychomotor development. The research group consisted of 9 boys and 27 girls with a total of 36 students between 11-14 ages in Kocaeli. In the study, the fun athletics exercises (featured somersault, obstacles to jump, slip under the barrier, slalom, training ladder, double jump, medicine ball handling) applied for 90 minutes a day and 3 days a week over 8 weeks. The data was analyzed with Wilcoxon Matched Pairs Test and significance level was determined as α=0.05. According to findings of this study significant differences were found between pre and post tests results. As a result this study showed that fun athletic exercises have a positive effect on 11-14 aged children’s psychomotor development.Keywords
Psychomotor Development, Motor Skill, Fun in Athletics