Öğretmen Adaylarının Psikolojik Sermaye Algı Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
(Examining Teacher Candidates' Psychological Capital Perception Levels in Terms of CertainVariables )

Author : Erdoğan TOZOĞLU  , Arzu GÜLBAHÇE, Çağatay KASİL, Mücahit DURSUN, Ufuk Han BAĞAÇLI  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2024
Number : 11-1
Page : 38-53
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.366
    


Summary

Araştırmanın amacı öğretmen adaylarının psikolojik sermaye algı düzeylerinin sportif aktivite ve farklı değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırma ilişkisel tarama modelinde tasarlanmış ve Erzurum Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesinde 2022-2023 öğretim yılında öğrenim gören 337 öğretmen adayı araştırma grubunu oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu”, Atilla ve Dönmez (2022) tarafından geliştirilen “Psikolojik Sermaye Algı” ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde öncelikli tanımlayıcı istatistikleri hesaplanmış ve normal dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. Normal dağılım sergilemesinden dolayı parametrik testlerden t-testi ve ANOVA analizleri uygulanmıştır. Verilerin iç tutarlık değerlerinin incelenmesi amacıyla Cronbah’s Alpha analizi uygulanmıştır. Gruplar arasında anlamlı farklılığın tespit edilmesi amacıyla Tukey çoklu karşılaştırma testi uygulanmıştır. Katılımcıların yaşları, kişisel gelir düzeyleri ve sportif aktivite yapma süreleri ile Psikolojik Sermaye Algı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla ise korelasyon analizi yapılmıştır. Sonuçlar p<,050 anlamlılık düzeyine göre değerlendirilmiştir. Analizler sonucunda; katılımcıların yaşları, kişisel gelir düzeyleri ve sportif aktivite yapma süreleri ile psikolojik sermaye algı düzeyleri arasında pozitif yönde ilişki olduğu saptanmıştır. Katılımcıların psikolojik sermaye algı düzeylerinde de sportif aktivite yapma durumları ve sportif aktivite türleri arasında farklılık olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın sonucunda sportif aktivite yapmanın öğretmen adaylarının psikolojik sermaye algı düzeylerini iyileştirdiği söylenebilir.Keywords

Öğretmen adayları, psikolojik sermaye, sportif aktiviteAbstract

The objective of the study is to assess the levels of psychological capital perception among teacher candidates with regards to their engagement in sports activities and various other factors. The study was conducted using the relational screening model, with a research group consisting of 337 teacher candidates enrolled at Erzurum Atatürk University Kazım Karabekir Faculty of Education during the 2022-2023 academic year. The research utilized the "Personal Information Form" and "Psychological Capital Perception" scale, which were developed by Atilla and Dönmez (2022), as data collection instruments. During the data analysis, we computed primary descriptive statistics and found that the data exhibited a normal distribution. Parametric tests, such as the t-test and ANOVA, were used because the data followed a normal distribution. The data underwent Cronbach's Alpha analysis to assess its internal consistency values. The Tukey's multiple comparison test was utilized to identify significant disparities among the groups. A correlation analysis was performed to investigate the association between the ages, personal income levels, duration of sporting activities, and Psychological Capital Perception levels of the participants. The results were assessed based on the p-value's significance level of p<.050. The analysis revealed a positive correlation between the participants' ages, personal income levels, duration of sporting activities, and their perception levels of psychological capital. A difference in the participants' perception levels of psychological capital was found between their engagement in different sporting activities and types of sporting activities. The research findings indicate that engaging in sports activities enhances the levels of psychological capital perception among teacher candidates.Keywords

Teacher candidates, psychological capital, sports activity