Profesyonel Futbolda Emek-Sermaye ilişkileri: Alt Liglerde Ücret, Sosyal Güvence ve Sendika Olgusu Üstüne Nitel Bir Çalışma
(Labour-Capital Relations in Professional Football: A Qualitative Research on the Phenomenon of Wage, Social Security and Labour Union in Lower Leagues )

Author : Muazzez Şaşmaz Ataçocuğu  Mert Kerem Zelyurt  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2016
Number : 3(2)
Page : 99-115
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.35
    


Summary

Futbol, kitleler için cezbedici seyirlik bir rekreatif aktivite olurken, aynı zamanda onu icra edenler için emek sermaye ilişkilerinin ortaya çıktığı bir alan olmaktadır. Futbol, Türkiye’de var olan ekonomik sektörlerden biri olarak ülkeye özgü üretim ilişkilerini yansıtmaktadır. Bu çalışmanın amacı futboldaki futbolcu ve kulüp yönetimi, diğer deyişle emek-sermaye ilişkilerini Türkiye’deki alt profesyonel liglerde, özellikle üçüncü ligler özelinde irdelemektir. İkinci ve üçüncü liglerde çeşitli kulüplerde oynayan futbolcuların ücret ve sosyal güvence sorunları, bunun yanı sıra sendikal ihtiyaçları bu çalışmanın teorik alt yapısını oluşturmaktadır. Araştırmada alt liglerde ve özellikle üçüncü ligleri tecrübe etmiş 7 futbolcuyla nitel veri toplama yöntemlerinden olan “Yarı Yapılandırılmış Derinlemesine Görüşme” yapılmıştır. Araştırmada neticesinde; 3. Liglerde oynayan denekler, üst liglere göre düşük ücret aldıklarını ifade etmekte, imzaladıkları sözleşmelerin, yöneticilerle anlaştıkları paralarla örtüşmediğini ileri sürmekte ve sendikanın alt profesyonel liglerde -özellikle üçüncü ligdeki futbolcuların işçi haklarını savunmak için- bir gereklilik olduğunu vurguladıkları sonucuna ulaşılmıştır. Son tahlilde, alt liglerde oynayarak yaşamını idame eden futbol işçilerinin ücrete ve sözleşme güvencesine dair sorunları çözümlenmeyi beklemekte, bu süreçteyse futbolda sendikal oluşumlara bir çözüm merkezi olarak önemli görevler düşmektedirKeywords
Futbol, Kulüpler, Ücret, Sözleşme, Sendika

Abstract

While football appeals as a charming theatrical recreation activity to the masses, at the same time it is a field of where labour capital relations emerge for those who perform it. Football, as one of the economic sectors existing in Turkey, reflects country-specific production relations. The purpose of this study was to analyse the football player and club management relations, in other words labour capital relations in football in sub-professional leagues especially in the third league in Turkey. Wage and social security problems of football players playing in second and third leagues in various clubs, as well as union needs consist theoretical background of this study. In the study “Semi-Structured in-depth Interview” was done with 7 football players in lower leagues and especially who experienced third leagues. According to conclusions of the study it was found that: Subjects who are playing in third league express that they earn lower wage in comparison to top leagues, they assert that contracts which they signed don’t overlap the money they agreed with managers and labour union is a necessity in sub professional leagues -especially in order to defend workers’ rights of football players in third league-. In the final analysis, problems of football workers who sustain their lives by playing football in the lower leagues relevant to wage and contract assurance are waiting to be solved, in this process union formations in football take important missions as a resolution centre.Keywords
Football, Clubs, Wage, Contract, Labour Union