Eskrim Sporu Yapan ve Yapmayan 10-12 Yaş Arası Çocukların Dikkat Düzeylerinin İncelenmesi
(The Analysis of the Attention Levels of 10-12 Aged Children Playing Fencing )

Author : Reşat Kartal  Çağatay Dereceli, Alper Kartal  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2016
Number : 3(2)
Page : 82-88
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.33
    


Summary

Bu çalışmanın amacı, eskrim sporunun 10-12 yaş arası çocuklarda dikkat düzeylerini etkileyip etkilemediğinin araştırılmasıdır. Çalışmanın örneklem grubunu Göztepe Spor Kulübü Eskrim Şubesinin 10-12 yaş arasındaki (n=20) sporcuları ve Aydın Efeler Ortaokulunda okuyan 10-12 yaş arasındaki (n=20) öğrenci olmak üzere toplam (n=40) öğrenci oluşturmaktadır. Sporcu öğrencilerin dikkat düzeylerinin ölçülmesinde deney ve kontrol grubuna Bourdon dikkat testi uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 20.0 istatistik paket programı kullanılmıştır. Verilerin deney ve kontrol grupları arasındaki farklılığın tespiti için bağımsız örneklem T testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Araştırmaya katılan deney ve kontrol grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Sonuç olarak çalışmamızda eskrim sporu yapan 10-12 yaş grubu çocukların, yapmayanlara göre dikkat düzeylerinin daha iyi olduğu bulunmuştur. Bu bağlamda eskrim sporunun dikkat eksikliği olan çocuklarda dikkat özelliğini olumlu yönde etkileyebileceğini söyleyebiliriz.Keywords
Eskrim, çocuk, dikkat

Abstract

The purpose of this study was to investigate whether the fencing exercises effect the attention level of the children at the age of 12-14. The sampling group of the study was consisted of 40 children of whom 20 were athletes of Göztepe Sport Club Fencing Team and 20 were students of Aydın Efeler Middle School. Bourdon attention test was applied to both experimental and control group. The SPSS statistical program (version 20.0) was used for data analysis. Independent-samples t-tests and one way Anova were used to determine significant differences. A significant difference was found between experimental and control group participated in the study (p<0.05). As a result attention values of students who do fencing was found to be higher than who does not. In this context we can say fencing exercise help children’s attention level who lacks of attention.Keywords
Fencing, child, attention