Self-Confidence, Perceived Exam Anxiety and Academic Success in Physical Education and Sports School Students
(Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinde Özgüven, Algılanan Sınav Kaygısı ve Akademik Başarı )

Author : Aybüke ŞAHSUVAR  , Neslişah AKTAŞ ÜSTÜN  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2023
Number : 10-1
Page : 42-56
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.329
    


Summary

The present study aimed to analyze self-confidence, perceived exam anxiety and academic success of Hatay Mustafa Kemal University School of Physical Education and Sports students according to personal features and reveal the relationships between the variables. The study was designed according to cross-sectional quantitative model and 198 subjects selected according to the simple random sampling method participated in the study. The data were collected with the "Self-Confidence Scale" and the "West-Side Exam Anxiety Scale" as well as the personal information form. SPSS 23 package program for Windows was used to evaluate the data. In the data analysis, the internal consistency coefficients for the data collection tools were calculated and the mean, standard deviation, kurtosis, and skewness values were examined. In the study, independent samples t-test, one-way analysis of variance test and Pearson Correlation analysis were used as hypothesis tests at 95% confidence interval. As a result, the present study showed that there was no significant difference in the self-confidence of Hatay Mustafa Kemal University School of Physical Education and Sports students in terms of gender, department, licensed sports, and preferred sports branch, whereas external self-confidence increased as the grade point average increased. Besides, there was no significant difference in the perceived exam anxiety of the participants in terms of gender, licensed sports, and the preferred sports branch; on the other hand, physical education teaching department students had lower test anxiety. Last, while self-confidence and grade point average increased, test anxiety decreased.Keywords

Sports, self-confidence, exam, exam anxiety, academic successAbstract

Mevcut araştırma Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinde özgüven, algılanan sınav kaygısı ve akademik başarının çeşitli değişkenler açısından incelenerek kavramlar arasındaki ilişkileri ortaya koyma için yapılmıştır. Çalışma nicel araştırma tekniklerinden nedensel ve ilişkisel tarama modellerinde desenlenmiş ve çalışmaya basit tesadüfi örnekleme yöntemine göre seçilmiş 198 denek katılmıştır. Çalışmada veriler, kişisel bilgi formunun yanı sıra “Öz Güven Ölçeği” ve “West-Side Sınav Kaygısı Ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde Windows için SPSS 23 paket program kullanılmıştır. Veri analizinde veri toplama aracı için iç tutarlık katsayıları hesaplanmış ve ortalama, standart sapma, basıklık ve çarpıklık değerleri incelenmiştir. Çalışmada hipotez testleri olarak 95% güven aralığında bağımsız örneklem t testi, tek yönlü varyans analizi testi ve Pearson Korelasyon analizi kullanılmıştır. Sonuç olarak, mevcut araştırma Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin özgüvenlerinde cinsiyet, bölüm, lisanslı olarak spor yapma ve tercih edilen spor dalı bakımından anlamlı bir farklılık olmadığını buna karşılık not ortalaması arttıkça dış öz güvenin de arttığını göstermiştir. Ayrıca katılımcıların sınav kaygılarında cinsiyet, lisanslı olarak spor yapma ve tercih edilen spor dalı bakımından anlamlı bir farklılık yokken; öğretmenlik bölümü öğrencileri daha düşük sınav kaygısına sahiptir. Son olarak, öz güven ve not ortalaması artarken sınav kaygısı düşmektedir.Keywords

Spor, özgüven, sınav, sınav kaygısı, akademik başarı