Club Aggression Scale: Turkish Validity and Reliability Study
(Kulüp Saldırganlık Ölçeği: Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması )

Author : Sercan KURAL  , Gürkan ELÇİ  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2023
Number : 10-1
Page : 1-13
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.326
    


Summary

The present study aimed to test the validity and reliability of the Club Aggression Scale developed by Shuv-Ami and Toder-Alon (2021) for Turkish culture. The study group consisted of 241 football fans. The measurement tool was adapted to Turkish culture with the translation/back translation method. In the research, exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis and reliability values of the data were assessed. The fit index values (SRMR, CFI, AGFI, IFI, GFI, TLI) were also examined. In addition, AVE and CR values were assessed for construct reliability. As a result, it was concluded that the Turkish adapted version of the Club Aggression Scale is a valid and reliable measurement tool.Keywords

Aggression, fan, team, club aggressionAbstract

Bu araştırmada, Shuv-Ami ve Toder-Alon (2021) tarafından geliştirilen Kulüp Saldırganlık Ölçeği’nin Türk kültürü için geçerlik ve güvenirliğinin test edilmesi amaçlanmıştır. Araştırma grubunu 241 futbol taraftarı oluşturmaktadır. Ölçme aracı çeviri/geri çeviri yöntemi ile Türk kültürüne uyarlanmıştır. Araştırmada sırasıyla açıklayıcı faktör analizi (AFA), doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ve verilerin güvenirlik değerleri için Cronbach’s Alpha testleri kullanılmıştır. Bununla birlikte DFA analizi sonucunda uyum değerleri (SRMR, CFI, AGFI, IFI, GFI, TLI) incelenmiştir. Ayrıca, yapı güvenirliği için AVE ve CR değerleri incelenmiştir. Elde edilen veriler incelendiğinde Türk kültürüne uyarlanan kulüp saldırganlık ölçeğinin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu sonucuna varılmıştır.Keywords

Saldırganlık, taraftar, takım, kulüp saldırganlığı