Milli Eğitim Şuraları Kapsamında Beden Eğitimi Dersi
(Physical Education Lesson within National Educational Councils )

Author : Osman Gümüşgül  Mehmet Göral  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2014
Number : 1 (1)
Page : 14-29
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.3
    


Summary

Milli Eğitim Şuraları, 1939 yılından beri toplanıp eğitimle ilgili mevcut sorunları tespit etmekte ve bu sorunları ortadan kaldıracak çözümler aramaktadır. Milli Eğitim Şurası, ülkemizin eğitim ve öğretimle ilgili konularını incelemek ve öneri niteliğinde kararlar almakla görevli en yüksek danışma kuruludur. Talim ve Terbiye Kurulu'nca hazırlanan tüzük, yönetmelik, program ve ilkeleri inceleyerek karara bağlar. Bu kararlar Milli Eğitim bakanının onayıyla kesinlik kazanır. Bu şuralar tavsiye kararları alarak hükümetlere eğitimle ilgili görüşler bildirmektedirler. Araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Millî Eğitim Şûraları, eğitimle ilgili yasa, yönetmelik, yasal düzenlemeler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın çeşitli yayın ve istatistikleri ile basında çıkan haberler ve ilgili araştırmalardan yararlanılmıştır. Bu araştırmanın amacı, Milli Eğitim Şuralarının toplanma amaçlarını, alınan kararları irdelemek şuraların Türkiye eğitim politikalarını belirlemedeki etkisi ve bu kapsamda Beden Eğitimi Dersi kararlarının ve değişiminin incelenmesidir.Keywords
Eğitim, Milli Eğitim, Beden Eğitimi

Abstract

National Educational Councils have been seeking solutions for existing problems of education system. National Educational Council is highest advisory committee tasked with examining subjects related with education and take decision as advice. Examining and settling out bylaws, regulations, schedules and principles arranged by Board of Education and Discipline. These decisions have become definite after approval of Minister of Education. These councils have been taking advisory decisions and have been delivering opinions to governments. This research is a descriptive search as scanning model. National Educational Councils, laws about education, regulations, legal arrangement, several journals and statistics of Minister of National Education have been used in this research. In this case, the aim of the study is to examine aims of National Educational Councils meetings, decisions taken, effects of councils on national education and in this context physical education lesson decisions and changes.Keywords
Education, National Education, Physical Education, Physical Education Lesson