Spor Yapan ve Yapmayan Zihinsel Engelli Çocukların Dinamik Denge Düzeylerinin Değerlendirilmesi
(The Evaluation of Athlete and Non-Athlete Mentally Retarded Children’s Dynamic Balance Level )

Author : SİNAN AKIN  Oğuzhan Yüksel  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2016
Number : 3(1)
Page : 33-40
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.28
    


Summary

Denge, bireyin hayatını devam ettirmesi için son derece önem arz eden temel bir beceridir. Bu çalışmada düzenli olarak spor yapan zihinsel engelli çocuklarla spor yapmayan zihinsel engelli çocukların denge beceri düzeylerini değerlendirmek amaçlanmıştır. Araştırmaya 14’ü düzenli olarak spor yapan, 15’ü spor yapmayan 29 zihinsel engelli birey katılmıştır. Çalışmada yer alan düzenli spor yapan katılımcıların yaş ortalaması 13,25 iken; spor yapmayan katılımcıların yaş ortalaması 12,95 olarak tespit edilmiştir. Veri toplama aracı olarak Yıldız Denge Testi kullanılmıştır. Elde edilen veriler bağımsız değişkenler için t- test kullanılarak değerlendirilmiştir. Veri analizi sonucunda elde edilen bulgulara göre, yıldız testinin alt boyutlarının tamamında gruplar arasında istatistiksel açıdan önemli bir fark çıkmıştır (p< 0,05). Spor yapan çocukların ortalama değerleri spor yapmayan çocuklarınkinden daha yüksektir. Tüm bu bulgular ışığında ifade edebiliriz ki, düzenli yapılan fiziksel aktiviteler zihinsel engelli bireylerin yaşamını sürdürülebilmesi için gerekli olan denge becerisini olumlu etkilemektedir.Keywords
Dinamik Denge, Fiziksel Aktivite, Motor Beceri, Yıldız Denge Testi

Abstract

Balance is an extremely important fundamental skill for the survival of the individual’s life. The main purpose of this study was to evaluate dynamic balance of mentally retarded children who participated in sports active and regularly (athlete) and did not participate in sports actively (non-athlete). The study group was consisted of total 29 mentally retarded children, 14 athletes and 15 non-athletes. In this study, the average ages of athletes were 13.25 and non-athletes’ were 12.95. As a data collection tool “Star Excursion Balance Test” was used. The obtained data was evaluated using t-test for the independent groups. The results showed a statistically significant difference between groups according to all sub-dimension of star excursion balance test (p< 0.05). It was determined that, the average values of mentally retarded athletes were higher than non-athletes. Consequently, it can be said that regular physical activity has a significant effect for improvement in balance skills of individuals with mentally retarded.Keywords
Dynamic Balance, Physical Activity, Motor Skill, Star Excursion Balance Test