Okçuluk Müsabakalarına Katılan Sporcuların Anlık ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi
(Investigation of State and Trait Anxiety Level of Athletes Participating in Archery Competitions )

Author : Diyar Kaya Saylam  , Hulusi Alp  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2021
Number : 8-3
Page : 439-452
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.260
    


Summary

Araştırmada, okçuluk sporu yapan sporcuların, anlık ve sürekli kaygı düzeylerini bazı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, betimsel araştırma yaklaşımlarından tarama modeli kullanılarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, Türkiye Okçuluk Şampiyonasına katılan sporcular oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini, şampiyonaya katılan sporcuların arasından araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden, 59 kadın ve 83 erkek olmak üzere toplam 142 sporcu oluşturmaktadır. Araştırmada veriler Spielberger tarafından geliştirilen Sürekli-Durumluk Kaygı Envanteri ile toplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 23. Paket program kullanılmıştır. Veriler normal dağılım göstermediği için, non-parametrik testler kullanılarak analizler gerçekleştirilmiştir. Çoklu karşılaştırmalarda Kruskal Wallis testi, iki değişken arasındaki karşılaştırmalarda ise Mann Whitney-U testi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak alınmıştır. Araştırma verilerinden elde edilen bulgulara göre cinsiyet, spor yapma yılı ve turnuvaya katılım sayısı değişkenleri açısından, sporcuların kaygı düzeyleri arasında anlamlı fark olmadığı görülmüştür (p>0.05). Yaş ve eğitim değişkenleri açısından, sporcuların kaygı düzeyleri arasında fark olduğu görülmüştür (p<0.05). Sonuç olarak, araştırmaya katılan sporcuların kaygı düzeylerini yaş ve eğitim değişkeninin etkilediği tespit edilmiştir.Keywords
Okçuluk, anlık-sürekli kaygı, spor

Abstract

Present study aimed to examine the state and trait anxiety levels of athletes engaged in archery competitions in terms of some variables. The research was carried out by using cross-sectional scanning model, which is one of the descriptive research approaches. The research population consisted of the athletes who participated in the Archery Championships. The sample of the research consisted of a total of 142 athletes, 59 women and 83 men, who voluntarily agreed to participate in the research among the athletes participating in the Championship. In the research, data were collected via Spielberger's Trait-State Anxiety Inventory. The data were analyzed by SPSS 23. Since the data did not show normal distribution, analysis was performed using non-parametric tests. Kruskal Wallis test was used in multiple comparisons and Mann Whitney-U test was used in comparisons between the two variables. Significance level was taken as p <0.05. According to the analyzed results, there was no significant difference between the state and trait anxiety levels of the athletes in terms of gender, category, year of doing sports and number of participation in the tournament (p> 0.05) however, there were significant differences according to age and education variables (p <0.05).Keywords
Archery, state-trait anxiety, sport