Bir Grup Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencisinin Spor Branşlarının İncelenmesi
(Investigation of Sport Branches of a Group of Physical Education and Sports School Students )

Author : Cem Sinan Aslan  Sabri Ürgüp  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2016
Number : 3(1)
Page : 10-20
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.24
    


Summary

Beden eğitimi ve spor yüksekokullarında (BESYO) eğitim gören öğrencilerin genellikle spor yapanlar arasından seçildiği ve/veya öğrencilerin tamamının başarılı sporculardan oluştuğu izlenimi topluma hâkimdir. Ancak, özellikle son yıllarda YÖK’ün yaptığı düzenlemelerle LYS puanları ve orta öğretim başarı puanlarının seçme sınav puanlarına yaklaşık %67 oranında etki etmesi ile “BESYO öğrencilerinin sporcu kişilerden oluştuğu” algısı gerçeği tam olarak yansıtmamaya başlamıştır. Bu çalışmada amaç; bir grup BESYO öğrencisinin spor yapma oranları, yaptıkları spor branşları ve her bir branşın, toplam spor yapan öğrenci sayısına oranının belirlenmesidir. Bu araştırmaya 113’ü kadın, 172’si erkek olmak üzere toplam 285 BESYO öğrencisi gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcılardan, “yaş, cinsiyet, eğitim gördükleri bölüm ve sınıf seviyesi, yaptıkları spor branşı ve spor yaşı” bilgilerini içeren bir demografik bilgi formu doldurmaları istenmiştir. Elde edilen verilerin tanımlayıcı istatistiksel analizleri, SPSS (Ver.22) paket programı içerisinde yer alan “Descriptive Statistics” bölümü kullanılarak yapılmıştır. Sonuç olarak; öğrencilerin %62,1 (177 kişi)’i herhangi bir spor branşı ile uğraştıklarını belirtirken, %37,9 (108 kişi)’u ise hiçbir branşta yarışmacı sporcu olmadıklarını belirtmişlerdir. En çok yapılan spor branşı %25,3 ile futbol olurken, %0,4 ile karate, kayak ve bisiklet en az yapılan branşlar olmuştur.Keywords
Beden Eğitimi ve Spor, Spor Yapma Oranı, Branşlar

Abstract

It is believed by the community that physical education and sports school (PES)'s students are always selected among successful athletes. However, especially in recent years, this belief has been losing value because of arrangements done by Higher Education Institutions (YÖK) following Undergraduate Placement Examination (LYS) scores and secondary school achievement scores affecting Physical Education and Sports entrance exam score nearly % 67. The purpose of this study was to determine the percentage of doing sport and their sport branches of students of PES in a university of Turkey. In this study, 285 (113 women and 172 man) Physical Education students participated as volunteers. It was requested to fill out a questionnaire including demographic information as "age, gender, educational department, sport branches and training year" from the participants. For analysis of the obtained data, "Descriptive Statistics" section of SPSS (Ver.22) package program was used. Results showed that 62,1% (177 people) have done sports but the 37,9% (108 people) of all students have never done any sport competitive. Football was the highest preferred sport branch among students with the proportion of 25,3%, the lowest ones were karate, skiing, and cycling with 0,4%.Keywords
Physical Education and Sports, Ratio of Doing Sports, Sport Branches