Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Federasyonların Yönetimsel Sorunlarının Yönetici Perspektifinden Değerlendirilmesi
(The Evaluation of Federations’ Administrative Issues from the Views of Executives )

Author : Alp Çelik    
Type :
Printing Year : 2016
Number : 3(1)
Page : 1-9
    


Summary

Bu araştırmanın amacı Bağımsız Spor Federasyonlarında yönetimsel sorunların yönetici perspektifinden değerlendirilmesine ilişkin yöneticilerin görüşlerini almaktır. Bu amaçla araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Branşlara katılım sağlayan faal sporcu sayısı, madalya sayısı, branşın toplumdaki önceliği, branşın Olimpik olması, temel branşlardan olması gibi temel kriterler eşliğinde, toplam 47 bağımsız spor federasyonu belirlenmiştir. Belirlenen federasyonlarda yönetici olarak görev yapan 15 Federasyon Başkanı, 10 Federasyon As Başkanı, 12 Genel Sekreter ve 10 Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi olmak üzere toplam 47 kişi ile gönüllük esasına göre yüz yüze görüşme yapılmıştır. Yöneticilere; Federasyonların yönetimsel açıdan karşılaştıkları zorluklar nelerdir?, Ülkemizde yönetimsel açıdan spor branşlarının gelişmeme nedenleri nelerdir? Soruları yöneltirmiştir. Araştırmada elde edilen veriler görüşme tekniği ile toplanmış, araştırmacı tarafından hazırlanmış yarı yapılandırılmış görüşme formu biçimlendirilmiştir. Görüşmeler ses kayıt cihazı ile yapılmış, verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmada federasyonların en önemli sorunlarından biri olarak ekonomik durum ön plana çıkmıştır. Ekonomik desteğe ihtiyaç duydukları, öz gelirlerinin yetersizliği federasyon yöneticilerinin karşılaşmış oldukları en önemli sorunlar bulgusuna ulaşılmıştır. Ayrıca araştırma ile ortaya çıkan sorun alanlarındaki eksikliklerin giderilmesi konusunda federasyonların daha fazla parasal desteğe ihtiyaç duydukları ifade edilebilir.Keywords
spor federasyonu, yönetim, spor genel müdürlüğü

Abstract

The aim of this study was to receive the administrative opinions in order to evaluate the administrative issues of independent sport federations. For this purpose, qualitative research method has been used. Total of 47 independent sport federations were identified according to the number of active sportsman, number of medals, priority of branch upon society, being Olympic sport and being one of the fundamental sport branches. Face to face interviews have been made with administers in selected federations; 15 federation manager, 10 federation vice manager, 12 federation general secretary and 10 federation board members. Administers have supposed to reply the questions; “what are the administrative issues that federations face?”, “what are the reasons of failure for sports branches from the administrative aspect?” Interview method has been used to collect the data and a semi-structured interview form was designed by the researcher. The interviews were recorded by a sound recorder and the descriptive analysis method was used for the analysis of data. According to the results, the financial situation has seemed to be the one of the most important issues of federations. It could be deduced that federations need financial support and there was a lack of self-revenues which administers face as a huge problem. Besides, it could be said that the federations should have been supported financially in order to remove the obstacles upon successes.Keywords
sports federations, administration, administrative issues

Advanced Search


Announcements


Address :Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Telephone :+90 546 898 50 64 Fax :
Email :editor@sportifbakis.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri