Maksimum Oksijen Kapasitesinin Belirlenmesinde Kullanılan Aralıklı Dayanıklılık Testlerinden Yo-Yo Aralıklı Toparlanma Testi (Seviye 1) ve 30-15 IFT’nin Formüllerinin Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi
(Valuation of the Reliability of the Formulas of the Yo-Yo Intermittent Recovery Test (Level 1) and 30-15 IFT, which are Intermittent Endurance Tests Used to Determine Maximum Oxygen Capacity )

Author : Nurettin Ersin Uzun  , Tuba Kızılet Bozdoğan, Ali Kızılet  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2021
Number : 8-2
Page : 268-280
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.221
    


Summary

Sporcuların yüksek şiddetli hareketleri kaliteli bir şekilde gerçekleştirebilmesi için anaerobik dayanıklılık yine bu hareketleri aynı kalitede ve yorgunluk oluşmadan arka arkaya tekrarlayabilmesi için ise aerobik dayanıklılık özelliğinin gelişmiş olması gerekmektedir. Aerobik ve anaerobik dayanıklılık özellikleri sezon öncesi ve sezon içinde spor branşının gerekliliklerine ve yapısına uygun testler kullanılarak takip edilmelidir. Bu çalışmanın amacı maksimal oksijen tüketimini (MaxVo2) belirlemek için kullanılan “Yo-yo Aralıklı Toparlanma Testi (seviye 1) (YATT1)” ve “30-15 Aralıklı Dayanıklılık Testi (30-15 IFT)”nden formüller yardımıyla elde edilen indirekt MaxVo2 değerleriyle, bu testlerde oksijen analizörü kullanılarak belirlenen direkt MaxVo2 değerinin karşılaştırılması ve formüllerinin güvenilirliğinin incelenmesidir. Çalışmanın örneklem grubunu, Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde lisanslı olarak futsal ve badminton oynayan yaş ortalaması 21,7 ± 1,2 olan toplam 12 erkek sporcu oluşturmaktadır. Sporcuların MaxVo2 değerleri, test sonucunun test formülüne konulmasıyla indirekt, test sırasında sporcuların üzerlerinde bulunan oksijen analizörü ile direkt olarak belirlenmiştir. Çalışma sonuçlarına göre, YATT1 ve 30-15 IFT den elde edilen verilerin korelasyon testi sonuçlarına göre, direkt ve indirekt ölçüm yöntemleri arasında ilişki tespit edilmiştir (sırasıyla; 828**, p=0,001 ve 816** p=0,001). Ölçüm yöntemlerinin kendi için de yapılan eş örneklem t-testi sonuçlarına göre ise istatiksel açıdan iki ölçüm metodu arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (sırasıyla; p= 0,002 ve p=0,019). Son olarak, YATT1 ve 30-15 IFT’nin direkt ölçümleri arasında istatiksel açıdan anlamlı fark yok iken (p=,454), indirekt ölçümleri arasında istatiksel açıdan anlamlı farklılık bulunmuştur (p=0,002). Çalışma sonuçlarına göre MaxVo2 belirlemede, spora özgü özelliklerde göz önünde bulundurularak, YATT1 veya 30-15 IFT testlerinin hem direkt hem de indirekt ölçüm yöntemlerinin kullanılması uygundur.Keywords
Dayanıklılık testi, maksimum aerobik kapasite, yo-yo testi, 30-15 IFT

Abstract

For athletes to perform high-intensity movements with high quality, anaerobic endurance must be developed in order to repeat these movements one after the other with the same quality and without fatigue. Aerobic and anaerobic endurance characteristics should be followed by using tests suitable for the requirements and structure of the sports branch before and during the season. The aim of this study is to determine the maximal oxygen consumption (MaxVo2) with indirect MaxVo2 values ​​obtained with the help of formulas from "Yo-yo Intermittent Recovery Test (level 1) (YATT1)" and "30-15 Intermittent Endurance Test (30-15 IFT)". The purpose of this study is to compare the direct MaxVo2 value determined by using an oxygen analyzer in these tests and to examine the reliability of the formulas. The sample group of the study consists of 12 male athletes with an average age of 21.7 ± 1.2 who play futsal and badminton licensed in Marmara University Faculty of Sports Sciences. MaxVo2 values ​​of the athletes were determined indirectly by putting the test result into the test formula, and directly by the oxygen analyzer on the athletes during the test. According to the results of the study, a correlation was determined between direct and indirect measurement methods according to the results of the correlation test of the data obtained from YATT1 and 30-15 IFT (respectively; 828**, p=0.001 and 816** p=0.001). According to the results of the co-sample t-test performed for the measurement methods themselves, a statistically significant difference was found between the two measurement methods (p= 0.002 and p=0.019, respectively). Finally, while there was no statistically significant difference between direct measurements of YATT1 and 30-15 IFT (p=.454), a statistically significant difference was found between indirect measurements (p=0.002). According to the results of the study, it is appropriate to use both direct and indirect measurement methods of YATT1 or 30-15 IFT tests, considering the sport-specific features, in determining MaxVo2.Keywords
Endurance tests, maximum aerobic capacity, yo-yo test, 30-15 IFT