Üniversite Öğrencilerinin Sportif ve Sportif Olmayan Rekreatif Etkinliklere Katılmalarına Engel Olabilecek Unsurların İncelenmesi
(Investigation of Factors That May Constrain Participation of Sportive and NonSportive Recreational Activities Among University Students )

Author : Nurullah Emir Ekinci  Aslan Kalkavan, Ümit Doğan Üstün, Bolat Gündüz  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2014
Number : 1 (1)
Page : 1-13
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.2
    


Summary

dışı etkinlikleri tercih ettiklerinin ve bu etkinliklere katılmalarında engel oluşturan unsurların çeşitli değişkenler boyutunda incelenmesidir. Çalışmada Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat ve Mühendislik Fakültelerinde öğrenim gören ve tesadüfi olarak seçilen 339 öğrenci gönüllü olarak yer almıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak “Boş Zaman Engelleri” ölçeği kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesi aşamasında Yüzde (%) ve Frekans (f) gibi tanımlayıcı istatistiksel yöntemlerin yanı sıra bağımsız örneklem t testi ve tek yönlü varyans analizi istatistiksel yöntemleri kullanılmıştır. Sonuç olarak katılımcıların %19,2’ sinin boş zamanlarında sportif etkinlikleri seçtikleri görülmüştür. Ayrıca katılımcıların boş zaman engellerinin cinsiyetlerine göre “bilgi eksikliği”, “arkadaş eksikliği” ve “zaman” alt boyutlarında, yaşlarına göre “zaman” alt boyutunda, aylık ortalama gelir seviyelerine göre ise “birey psikolojisi” ve “tesisler/ hizmet” alt boyutlarında anlamlı farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir (p<0,05). Katılımcıların boş zaman engellerinin boş zamanlarında tercih ettikleri etkinlik türüne göre ise anlamlı bir farklılık göstermediği sonucuna varılmıştır (p>0,05).Keywords
boş zaman engelleri, üniversite öğrencileri, sportif rekreasyon, spor

Abstract

The purpose of this study was to analyze, which recreational sport or non- sport such as cultural/ art activities that university students prefer in their leisure time and underlying reasons that constrains participating in these activities with regard to different variables. Randomly chosen 339 students from The Faculty of Arts and Faculty of Sciences and Engineering at University of Dumlupiınar volunteered for the study. In this research as a data collection tool “Leisure Constraint Scale” was used. During the evaluation of the data in addition to descriptive statistical methods such as Percentage (%) and frequency (f) Independent Samples t-test and One way Anova were used. As a result it was found that 19.2% participants choose recreational sport activities in their leisure time. In addition, significant differences have emerged between participants’ gender and constrains to leisure in "lack of information", "lack of friends" and "time" sub-dimensions, between age and barriers to leisure in "time" sub-dimension, and between average monthly income levels and constrains to leisure in "individual psychology" and "facilities / services" sub dimensions (p <0.05). But no significant differences were found according to activities that they choose in their leisure time.Keywords
leisure constraints, university students, recreational sport