Taekwondo Eğitimi Alan 13-14 Yaş Çocuklarda Tabata Egzersizlerinin Kassal Kuvvet ve Kassal Dayanıklılığa Etkisi
(The Effect of Tabata Exercises on Muscular Strength and Muscular Endurance in Children Aged 13-14 who Received Taekwondo Training )

Author : Neslihan Akçay  , Merve Çoban, Melike Nur Akgül, Mahmut Esat Uzun, Mustafa Şakir Akgül  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2021
Number : 8-2
Page : 257-267
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.177
    


Summary

Çoğu branşta olduğu gibi taekwondo branşında da süratli, güçlü ve kuvvetli olunması iyi bir performans için ön koşuldur. Yine çocuklarda kuvvet performansının geliştirilmesi için çok farklı görüşler öne sürülmektedir. Bu bağlamda bu çalışmada son dönemlerde hem yetişkinlerde hem de çocuklarda aerobik, anaerobik ve kuvvet performansı üzerinde olumlu etkileri olduğu sıklıkla bildirilen, yüksek şiddetli interval antrenman metotlarından biri olan tabata egzersizin çocuklarda kuvvet üzerine etkisi araştırılmıştır. Çalışmaya taekwondo eğitimi alan 30 çocuk (yaş 14.3±0,21 yıl, boy159.1±2.04 cm, vücut ağırlığı 50.9±2.11 kg) gönüllü olarak katılmıştır. Daha sonra katılımcılar rastgele Tabata grubu (n:15) ve Kontrol grubu (n:15) olmak üzere iki gruba ayrılmışlardır. Tabata grubuna, kendi rutin branş antrenmanlarına ek olarak, 8 hafta boyunca haftada 3 gün belirlenen egzersiz setleri ile tabata antrenmanı yaptırılmıştır. Kontrol grubu ise 8 hafta boyunca haftada 3 gün kendi rutin taekwondo antrenmanlarına katılmışlardır. Çalışmanın başında, 4. haftasında ve sonunda tüm katılımcılara dikey sıçrama, durarak uzun atlama, sağlık topu fırlatma, mekik ve şınav testleri yaptırılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 23 paket programı kullanılmıştır. Araştırma grubunun 1., 4. ve 8. hafta test sonuçları Repeated Measures ANOVA Testi ile, farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını tespit etmek içinde Bonferroni testi kullanılmıştır. İstatiksel olarak anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir. Çalışmada grup içi değerlendirme yapıldığında tabata grubunda dikey sıçrama, sağlık topu fırlatma ve mekik testlerinde anlamlı fark tespit edilmiştir. Kontrol grubunda ise sadece mekik testinde anlamlı fark tespit edilmiştir. Gruplar arası karşılaştırma yapıldığında ise iki grup arasında tüm parametrelerde anlamlı fark tespit edilememiştir. 13-14 yaş grubu taekwondo eğitimi alan çocuklarda tabata egzersizin kuvvet performansı üzerinde olumlu etkisi olduğu söylenebilir.Keywords
Kuvvet, Taekwondo, Tabata, Yüksek şiddetli interval antrenman

Abstract

As in most branches, being fast, strong and strong is a prerequisite for a good performance in taekwondo. Again, many different opinions are put forward for the improvement of strength performance in children. In this context, this study investigated the effect of tabata exercise, which is one of the high intensity interval training methods, which is frequently reported to have positive effects on aerobic, anaerobic and strength performance in both adults and children. Thirty children (age 14.3 ± 0.21 years, height 159.1 ± 2.04 cm, body weight 50.9 ± 2.11 kg) who received Taekwondo training voluntarily participated in the study. Later, the participants were randomly divided into two groups as the Tabata group (n: 15) and the control group (n: 15). In addition to their routine taekwondo training, the Tabata group was trained with exercise sets determined 3 days a week for 8 weeks (3x4 movement in the first week, 20 seconds rest 20 seconds in the following weeks by increasing one movement). The control group, on the other hand, participated in their own routine taekwondo training 3 days a week for 8 weeks. Vertical jumping, standing long jump, medicine ball throwing, sit up and push-up tests were applied to all participants at the beginning, 4th week and at the end of the study. SPSS 23 package program was used in the analysis of the data. The test results of the research group at the 1st, 4th and 8th weeks were used with the Repeated Measures ANOVA Test to determine from which group the difference was caused by the Bonferroni test. Statistical significance level was accepted as p <0.05. In the study, when the evaluation was made within the group, a significant difference was found in the vertical jump, medicine ball throwing and sit up tests in the tabata group. In the control group, a significant difference was found only in the sit up test. When comparing between groups, there was no significant difference in all parameters between the two groups. Exercise can be said to have a positive effect on strength performance in children aged 13-14 who received taekwondo training.Keywords
Strength, Taekwondo, Tabata, High intensity interval training