Futbolcu Çocuklarda Farklı Isınma Protokollerinin Sürat ve Dikey Sıçrama Performansına Etkisinin İncelenmesi
(Examination of the Effect of Different Warm-Up Protocols on Speed and Vertical Jump Performance in Child Soccer Players )

Author : Mihri Barış Karavelioğlu  , Gizem Başkaya, Batıkan Karavelioğlu  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2021
Number : 8-2
Page : 244-256
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.175
    


Summary

Bu çalışmanın amacı çocuklarda dinamik ve statik ısınma egzersizlerinin sürat ve dikey sıçrama performansları üzerine etkisinin araştırılmasıdır. Çalışmaya lisanslı olarak futbol oynayan yaşları 11.77±.429 yıl; boy uzunlukları 145.27±7.382 cm; ve vücut ağırlıkları 36.00±5.050 kg olan 22 erkek sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcılara 48 saat arayla üç farklı ısınma protokolü uygulanmıştır. Isınma protokolü dinamik egzersizler (Metot A), statik egzersizler (Metot B) ve ısınma koşusu (jogging) (Metot C) olarak dizayn edilmiştir. Her ısınma protokolü sonrasında katılımcıların 30m sürat ve dikey sıçrama ölçümleri alınmıştır. İstatistiksel analizlerde SPSS 24 paket programı kullanılmıştır. Isınma metotlarının 30m sürat ve dikey sıçrama değerleri üzerindeki etkisi iki yönlü varyans analizi (ANOVA) ile incelenmiştir. Anlamlı olan ilişkilerde Post Hoc karşılaştırmalara Tukey HSD ile devam edilmiş ve anlamlılık derecesi p<0.05 olarak kabul edilmiştir. Sonuç olarak, dinamik ısınmaların sürat ve dikey sıçrama performanslarında anlamlı artışa neden olduğu, statik germe modeli ve sadece koşudan (jogging) oluşan ısınmaların ise, performansa anlamlı etkisinin olmadığı ortaya koyulmuştur.Keywords
Çocuk, Performans, Güç, Hız

Abstract

The aim of this study was to examine the effects of dynamic and static warm-up exercises on speed and vertical jump performance in children. The ages of 22 licensed male athletes playing soccer voluntarily participated in the study are 11.77±.429 years; their heights are 145.27±7.382 cm; and their body weights are 36.00±5.050 kg. Three different warm-up protocols were applied to the participants at an interval of 48 hours. The warm-up protocol is designed as dynamic exercises (Method A), static exercises (Method B), and jogging (Method C). The participants' 30m long speed and vertical jump measurements were taken after each warm-up protocol. SPSS v24 software was used for statistical analysis. Effects of warming up methods on 30m speed and vertical jump values were examined by two-way analysis of variance (ANOVA). Among significant relationships, post-hoc comparisons were continued with Tukey HSD and the significance level was accepted as p<0.05. As a result, it was revealed that dynamic warm-up causes a significant increase in speed and vertical jump performances, while static stretching model and jogging warm-ups do not significantly affect performance.Keywords
Child, Performance, Power, Speed