Serbest Zaman Motivasyonu Olarak Macera Rekreasyonuna Katılan Gençlerin Özgüvenlerinin İncelenmesi
(Investigation of Self-Confidence of Young People Participating in the Adventure Recreation as a Leisure Motivation )

Author : Burak GÜRER    
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2021
Number : 8-2
Page : 230-243
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.173
    


Summary

Pek çok ülkede, gençlerin fiziksel aktivite düzeylerini artırmak için yeni yaklaşımlar kullanılmaktadır. Serbest zamanlarda yapılan macera rekreasyonunda bu yaklaşımlardan biridir. Araştırmada serbest zaman motivasyonu olarak macera rekreasyonuna katılan gençlerin özgüvenlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Gaziantep ilinde yer alan macera parklarına giden gençler evreni, Erikçe Ormanı macera parkındaki etkinliklere katılan gençler ise örneklemi oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında Pelletier ve ark.,(1991) tarafından geliştirilmiş olan, ilk defa Mutlu (2008) tarafından daha sonra Güngörmüş (2012) tarafından geçerlik güvenirlik çalışması yapılarak Türkçe’ ye uyarlanan “Serbest Zaman Motivasyon Ölçeği” ve Akın (2007) tarafından geliştirilen özgüven ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 22.0 istatistik paket programı kullanılmıştır. Verilerin normallik dağılımına bakılmış ve Independent Samples t test, Tek yönlü (One way) Anova testi ve korelasyon analizi kullanılmıştır. Sonuçta daha önce macera rekreasyonuna katılım ve sporcu lisansı durumuna göre anlamlı farklar bulunmuştur. Cinsiyet ve yaşa göre bir fark tespit edilmemiştir. Serbest zaman motivasyonu ile özgüven arasında orta düzeyde pozitif yönde bir ilişki saptanmıştır. Serbest zamanda yapılan macera rekreasyonunun özgüveni desteklediği söylenebilir. Macera rekreasyonuna katılan gençlerin özgüvenlerinin de yüksek olduğu bulunmuştur. Yerel yönetimlerin doğanın korunması şartıyla macera rekreasyonu alanlarını yaygınlaştırması önerilmektedir.Keywords
Macera rekreasyonu, Serbest zaman motivasyonu, Özgüven

Abstract

Many nations, new approaches are used to increase the physical activity levels of young people. It is one of these approaches to adventure recreation in leisure. The aim of the study was to examine the self-confidence of young people who participate in adventure recreation as leisure motivation. For this purpose, the young people who went to the adventure parks in the city of Gaziantep and the young people who attended the activities in the Erikçe Forest adventure park formed the sample. The "Leisure Motivation Scale" developed by Pelletier et al. (1991) for the collection of data, first adapted to Turkish by Mutlu (2008) and later by Güngörmiş (2012), and the self-confidence scale developed by Akın (2007). used. SPSS 22.0 statistics program was used in the analysis of the data. The normality distribution of the data was examined and Independent Samples t test, One way Anova test and correlation analysis were used. As a result, significant differences were found according to the participation in adventure recreation and athlete license status before. No difference was found according to gender and age. A midlevel positive correlation was found between leisure motivation and self-confidence. It can be said that adventure recreation in leisure supports self-confidence. It has been found that the self-confidence of the youth participating in adventure recreation is also high. It is recommended that local governments expand adventure recreation areas, provided that nature is preserved.Keywords
Adventure recreation, Leisure motivation, Self-confidence