Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman Tutumlarının Öz güvenlerine Etkisinin İncelenmesi
(Examination of Leisure Attitudes' Effect on Self-Confidence Levels of University Students )

Author : Hakan AKDENİZ  , Özlem Keskin, Kemal Erdoğan  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2021
Number : 8-2
Page : 217-229
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.172
    


Summary

Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin, serbest zaman tutumları ile öz güven düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmedir. Araştırmaya, Kocaeli Üniversitesinde öğrenim gören 1095 (487 kadın, 608 erkek) öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu”, Ragheb ve Beard (1982) tarafından geliştirilen Türkçe uyarlaması geçerlilik ve güvenirliği Gürbüz ve Akgül (2011) tarafından yapılan “Boş Zaman Tutum Ölçeği”, Akın (2007) tarafından geliştirilen “Öz Güven Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde katılımcıların kişisel bilgi dağılımlarını incelemek amacıyla frekans analizi, verilerin normal dağılım gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla skewness-kurtosis değerlerine bakılmış, değişkenler arasındaki, farklılıkları belirlemek amacıyla Manova, Tukey, Post-Hoc testleri yapılmış ilişkiyi belirlemek amacıyla korelasyon analizi faydalanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda; Spor Bilimleri Fakültesinde İletişim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Eğitim Fakültesi öğrencilerinin, Serbest Zaman Tutum ve Öz güven ölçekleri arasında yüksek düzeyde pozitif yönde bir ilişki olduğu saptanmıştır (p<0,05). Erkek öğrencilerinin, davranışsal alt boyut düzeyleri kadın öğrencilere kıyasla anlamlı derecede daha yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0,05).  Serbest zaman tutum ölçeğinin Duyuşsal ve Bilişsel alt boyutları, Öz güven ölçeği alt boyutları cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0.05). Serbest zaman tutum ölçeği ve alt boyutları, Öz güven ölçeği ve alt boyutları ile fakülte değişkeni arasında anlamlı farklılıklar saptanmıştır (p< 0.05). Spor Bilimleri Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve İletişim Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin Serbest zaman tutumları yüksek olan öğrencilerin, öz güven düzeylerinin yüksek olduğu söylenebilir. Keywords
Anahtar Kelimeler: Üniversite öğrencisi, boş zaman tutumu, serbest zaman, öz güven

Abstract

The aim of this study is to examine the relationship between university students' leisure time attitudes and self-confidence levels. 1095 (487 female, 608 male) students who studied at Kocaeli University participated in the study voluntarily. As a data collection tool in research, "Personal Information Form" created by researchers, "Leisure Attitude Scale" developed by Ragheb and Beard (1982) the validity and reliability of which was adapted to Turkish by Gürbüz and Akgül (2011), and the "Self-Confidence Scale" developed by Akın (2007) were used. In the analysis of the data, frequency analysis was used to examine the participants' personal information distributions, skewness-kurtosis values were examined to determine whether the data showed normal distribution, Manova, Tukey and Post-Hoc tests were used to determine the differences between the variables, correlation analysis was used to establish relations. As a result of the analysis; It was found that there was a high positive correlation between leisure time attitude and self-confidence scales of students from the Faculty of Communication, Faculty of Engineering, Faculty of Education and Faculty of Sport Sciences (p<0.05). Behavioural subdimension levels of male students were significantly higher than female students (p<0.05). Emotional, cognitive and self-confidence subscales of the leisure attitude scale were not significantly different according to gender (p>0.05). Significant differences were found between faculty variables with leisure attitude scale, sub-dimension and self-confidence scales (p<0.05). It can be said that Sport Sciences, Education, Engineering and Communication Faculty students with high leisure attitudes have high self-confidence levels.Keywords
Key Words: University student, leisure attitude, leisure time, self-esteem