Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları ve Obezite İlişkisi
(The Relation of Eating Habits with Obesity in University Students )

Author : Mehmet Altın    
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year :
Number : 2(2)
Page : 87-96
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.17
    


Summary

Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarının obezite ile olan ilişkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya 2013–2014 eğitim-öğretim yılında Selçuk Üniversitesinde 5 farklı fakültede öğrenim gören 226 bayan, 378 erkek olmak üzere toplam 604 öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin boy, kilo ve vücut kitle indeksleri (VKİ) tespit edilmiş, VKİ değerleri vücut ağırlığının (cm), boyun m²’sine bölünmesiyle hesaplanmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilere Demirezen ve Coşansu’nun 2005 yılında geliştirdikleri BAİ (Beslenme Alışkanlıkları İndeksi) kullanılarak bu öğrencilerin beslenme alışkanlıkları belirlenmeye çalışılmıştır. BAİ iç tutarlılık analizinde Cronbach alfa değeri 0,76 olarak hesaplanmıştır. BAİ’ nde toplam puanlarında bayan ve erkek öğrenciler arasındaki farklılıkların belirlenmesinde bağımsız gruplarda t testi kullanılmış, öğrencilerin sorulara verdikleri cevaplar yüzde ve frekansları ile ifade edilmiştir. Bu çalışmada; bayan öğrencilerin VKİ değeri 26,23 ± 7,74, erkek öğrencilerin VKİ değeri ise 23,43 ± 8,12 olarak tespit edilmiş, grubun tamamında bu değer 24,77 ± 7,02 olarak hesaplanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre bu değerler fazla kilolu kategorisinde değerlendirilmektedir (tablo 1). Bayanlara ait BAİ toplam değeri 13,2 erkelere ait BAİ değeri 12,4 olarak bulunurken, araştırmaya katılan öğrencilerin tamamı dikkate alındığında bu değer 12,7 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçlara göre üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları dikkate alındığında, obezite açısından erkeklerin orta derece risk, bayanların ise yüksek risk taşıdıkları görülmektedir.Keywords
Üniversite Öğrencisi, Beslenme Alışkanlığı, VKİ, Obezite

Abstract

In this study, it was aimed to determine the relation of eating habits with obesity in university students. Hereby, totally 604 students including 226 females and 378 males, studying at 5 different faculties of Selcuk University in the 2013-2014 academic year, participated in this study. The students’ heights, weights and body mass indexes (BMI) were estimated, their BMI values were calculated by dividing body weights (cm) into square meter (m²) of height. A questionnaire was applied to the relevant students in order to assess their eating habits through the BAI (Eating Habits Index) developed by Demirezen and Coşansu in 2005. The BAI internal consistency analysis the Cronbach alpha value was estimated as 0,76. To determine the differences from the total points in BAI between the female and male students, t-test was used in the independent groups; the answers to the questions by the students were expressed as percentages and frequencies. Within this study; the female students’ BMI value was found out as 26,23 ± 7,74, the male students’ BMI value was also found out as 23,43 ± 8,12, in all of the groups this value was estimated as 24,77 ± 7,02 as well. According to the reports of the World Health Organization, these values are regarded as a category of overweight ones (Table 1). While the total BAI value of females was 13,2, the BAI value of males was 12,4, when considering the all relevant students in the research, this value was calculated as 12,7. According to these results, considering the university students’ eating habits, it is concluded that males have risks at a medium level while females have higher risks of obesity.Keywords
University Student, Eating Habit, BMI, Obesity