Futbolcuların Antrenörleri ile Bağlanma Stillerinin Belirlenmesi
(Determining the Attachment Styles of Football Players with their Coaches )

Author : Recep Fatih Kayhan  , Ali Kızılet  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2021
Number : 8-1
Page : 155-170
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.166
    


Summary

Bu çalışmada futbolcuların antrenörleri ile bağlanma stillerinin belirlenmesi ve çeşitli değişkenlere göre karşılaştırılması amaçlanmıştır. Sporcuların antrenörleri ile arasındaki ilişki hedefler doğrultusunda hareket edebilmek için önemli bir unsurdur. Bu bağlamda bağlanma stillerinin belirlenmesi farkındalık yaratarak uzun vadede başarılı, zihinsel olarak da sağlıklı sporcular yetiştirebilmek için destek sağlayacaktır. Çalışmanın araştırma grubunu Türkiye Futbol Liglerinde aktif olarak mücadele eden toplam 233 lisanslı erkek futbolcu oluşturmaktadır. Araştırmada futbolcuların demografik özelliklerini toplamak için kişisel bilgi formu, bağlanma stillerinin belirlenebilmesi için sporcu-antrenör bağlanma ölçeği kullanılarak anket oluşturulmuştur. Verilerin analizinde SPSS 25.0 lisanlı paket programı kullanılmıştır. Verilerin normal dağıldığı belirlenmiş ve gruplar arasındaki ilişkiyi belirlemek için Manova analizi kullanılmıştır. Analizlerde anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak belirlenmiştir. Futbolcuların yaş, eğitim düzeyi, spor yapma süresi, spor yapma düzeyi ve mevcut antrenörle çalışma süresine göre bağlanma stillerinde anlamlı fark bulunurken (p<0,05); haftalık antrenman süresi değişkenine göre anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). Ölçeğin alt boyutlarının değişkenlere göre farklılaştığı gözlemlenmiş ve bu farklılaşmaların 3 alt boyutta yoğunlaştığı anlaşılmıştır. Sonuç olarak amatör futbolcuların daha çok kaygılı bağlandığı, spor yapma süresi az olan futbolcuların kaçınan ve kaygılı bağlandığı, futbolcuların antrenörleriyle çalışma süresi arttıkça güvenli bağlandıkları görülmüştür. Bu doğrultuda mevcut deneyimlerin bağlanmada etkili olduğu ve bağlanmanın gerçekleşmesi için sporcu ve antrenörün birlikte, kaliteli zaman geçirmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu çalışmada bağlanma düzeylerine etki eden faktörler tespit edilmiştir ve bu faktörlerin başarılı sporcu yetiştirilmesi açısından önemli olduğu görülmüştür.Keywords
Duygusal bağlanma, futbol, sosyal ilişki, karar verme, özgüven

Abstract

Present study aimed to determine the attachment styles of football players with their trainers and to compare them according to various variables. The relationship between athletes and their trainers is an important element to act towards goals. In this context, determining attachment styles will provide support for raising successful athletes in the long term and mentally healthy athletes by raising awareness. The research group study, a total of 233 licensed men who fought actively created in Turkey Football League players In the study, a questionnaire has created using a personal information form to collect the demographic characteristics of football players, and the athlete-trainer attachment scale to determine attachment styles. SPSS 25.0 licensed package program has used in the analysis of the data. It has determined that the data have distributed normally and Manova analysis has used to determine the relationship between the groups. The significance level in the analyzes has determined as p <0.05. While there was a significant difference in attachment styles of football players according to age, education level, duration of doing sports, sports level and duration of working with the current trainer (p <0.05); no significant difference has found according to the weekly training time variable (p> 0.05). It has observed that the sub-dimensions of the scale differed according to the variables, and it was understood that these differences have concentrated in three sub-dimensions. As a result, it has observed that amateur football players were more anxiously attached, players who had less time to play sports have tied avoiding and anxiously, and football players were tied securely with their coaches as their working time increased. In this direction, existing experiences are thought to be effective in attachment. For the realization of attachment, the athlete and the trainer must spend quality time together. In this study, factors affecting attachment levels have determined. It has been observed that these factors are important in raising successful athletes.Keywords
Emotional attachment, football, social relationship, decision making, self-confidence