Amatör Sporun Gelişmesinde Yerel Yönetimlerin Rolü (Erzurum Büyükşehir Belediyesi Örneği)
(The Role of Local Governments in the Development of Amateur Sports (Erzurum Metropolitan Municipality Example) )

Author : Necip Fazıl Kishali  , Vahdet Alaeddinoğlu, Ahmet Dal  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2021
Number : 8-1
Page : 143-154
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.165
    


Summary

Spor alt yapısında başarı, insan kaynakları gücü olan çocuklara ve onların yetiştirilmesine önem verilmesi ile süreklilik arz eden bir sistemin oluşturulmasına bağlıdır. Bu sistemin oluşturulması için ise antrenör, tesis, sporcu kaynağı ve bunların yönetiminin iyi bir planlanma ve projelendirme ile gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Günümüzde yerel yönetimlerin spor alt yapısına verdikleri destek, spor alt yapısının gelişmesinde büyük önem arz etmektedir. Bu araştırmanın amacı spor alt yapısının gelişmesi için Erzurum Büyükşehir Belediyesinin spor politikasının incelenmesidir. Araştırma da içerik analizine dayalı olarak belge tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarının karşılaştırılmalı değerlendirilmesi için nüfus oranları birbirine yakın 8 büyükşehir belediyesinin 2015 -2019 yılları arasında yapmış oldukları ve internet sitelerinde yayınlanmış yıllık faaliyet raporları araştırılmıştır. Araştırmada incelenen büyükşehirlerin spor politikaları; spor tesisi yatırımları, lisanslı sporcu sayısı, yaz ve kış spor okulları, kulüp branşları, antrenör sayıları, ulusal ve uluslararası spor organizasyonları açısından değerlendirilmiştir. Araştırmada toplanan verilerin analizinde Windows için SPSS 22 paket programı kullanılarak ki-kare analizi ile çözümlenmiştir. Sonuç olarak, mukayese edilen büyükşehir belediyeleri arasında Erzurum Büyükşehir Belediyesi yaz-kış spor okulları, kulüp branşları ve gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası spor organizasyonları bakımından en yüksek frekans değerine ulaşmıştır.Keywords
Spor, spor alt yapısı, stratejik spor yönetimi

Abstract

Success in sports infrastructure depends on the establishment of a sustainable system by giving importance to children with human resources and their upbringing. In order to establish such system, the trainer, facility, athlete resource and their management should be carried out with good planning and project planning. The support given by local governments to sports infrastructure is of great importance in the development of sports infrastructure. The aim of this research was to examine the sports policy of Erzurum Metropolitan Municipality for the development of sports infrastructure. In the research, document scanning method was used based on content analysis. In order to evaluate the results of the research comparatively, the annual activity reports of 8 metropolitan municipalities between 2015-19 published in their websites, were investigated mutually. The population ratios of the chosen cities are close to each other. The sports facility investments of the municipalities were evaluated in terms of the number of licensed athletes, number of summer and winter sports schools, number of club branches, the number of trainers, and national and international sports organizations. The data were evaluated with SPSS for Windows 22 using Chi Square analyses. As a result, it was found that among other metropolitan municipalities, Erzurum metropolitan municipality was found to be in the first place in the number of summer and winter sports schools, number of club branches, and national and realized international sports organizations.Keywords
Sports, infrastructure, strategic sports management