Doğal Alan Rekreasyonu Öz-Yeterliğinin Rekreasyonel Risk Alma Davranışı Üzerindeki Etkisinde Cinsiyetin Düzenleyici Rolü
(Regulatory Role of Gender in the Effect of Outdoor Recreation Self-Efficacy on the Recreational Risk-taking Behavior )

Author : Özge Yavaş Tez  , Pınar Güzel Gürbüz, Melike Esentaş  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2021
Number : 8-2
Page : 181-197
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.164
    


Summary

Araştırmada doğal alan rekreasyonu etkinliklerine katılan bireylerin katıldıkları etkinliklere ilişkin öz-yeterliğin rekreasyonel risk alma davranışı üzerindeki etkisinde cinsiyet değişkeninin düzenleyici rolü olup olmadığının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu, farklı doğal alan rekreasyonu etkinliklerine katılan 370 serbest zaman katılımcısı oluşturmuştur. Araştırmada katılımcılara kişisel bilgi formu, Doğal Alan Rekreasyonu Ölçeği (DARÖYÖ) ve Alana Özgü Risk Alma Ölçeği Kısa Formu (DOSPERT) uygulanmıştır. Analiz sonucunda doğal alan öze-yeterlik ile rekreasyonel risk alma davranışı arasında nedensel ilişkinin olduğu ve p değerinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Düzenleyici etki analizi sonucunda ise “doğal alan öz-yeterlik ile rekreasyonel risk alma davranışı” ilişkisinde anlamlı farklılıkların olduğu belirlenmiştir (beceri ve yeterlik ile rekreasyonel risk alma kadınlar için β=.39 erkeler için β =.38, p< 0.001; başarma ve haz ile rekreasyonel risk alma kadınlar için β=.41 erkekler için β =.34, p< 0.001).Keywords
Doğal alan rekreasyonu, Öz-yeterlik, Rekreasyon, Risk-alma

Abstract

The study aims to reveal whether the gender variable has a regulatory role in the effect of self-efficacy of outdoor recreational events participated by individuals on recreational risk-taking behavior. The sample group of the study consisted of 370 leisure time participants who participated in different outdoor recreation activities. Personal information form, Outdoor Recreation Self-Efficacy (ORSE), and A-Domain-Specific Risk-Taking Scale Short Form (DOSPERT) were applied to the participants in the study. It has been found following the analysis that there is a causal relationship between outdoor recreation self-efficacy and recreational risk-taking behavior and the p-value is statistically significant. After the regulatory impact analysis, significant differences were found in the relation “outdoor recreation self-efficacy and recreational risk-taking behavior” (β=.39 in female and β=.38 in male for skill and efficacy and recreational risk-taking, p< 0.001; β=.41 in female and β=.34 in male for achievement and pleasure and recreational risk-taking, p< 0.001)Keywords
Outdoor Recreation, Self-efficacy, Recreation, Risk-taking