Ergenlerin Bir Rekreasyon Etkinlik Türü Olarak Spora Yönelik Farkındalıklarının İncelenmesi
(Investigation of Adolescents' Recreational Sports Awareness )

Author : Erdal ZORBA  , Mutlu Türkmen, Baglan Yermakhanov, Ümit Doğan Üstün  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2021
Number : 8-1
Page : 132-142
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.163
    


Summary

Bu araştırmanın amacı bir rekreasyon etkinlik türü olarak aktif veya pasif şekilde spora katılan ergenlerin spora yönelik farkındalıklarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırma nicel araştırma şeklinde tasarlanmış ve araştırmaya kolayda örnekleme yöntemi ile belirlenen Hatay İlinde lise öğrenimine devam eden 231 öğrenci katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Uyar ve Sunay (2020) tarafından geliştirilen “Spor Farkındalığı Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde Windows için SPSS 23 paket program kullanılmış ve 95% güven aralığında bağımsız örneklem t testi ile tek yönlü varyans analizi testi uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre erkeklerin spora yönelik farkındalıkları “spor bilgisi ve bilgiyi ayırt etme” alt boyutunda kızlardan daha yüksektir. Ayrıca aktif olarak spora katılanlar pasif (seyirci) olarak katılanlardan tüm alt boyutlarda, ailesinde spor yapan bulunan katılımcılar ise ailesinde spor yapan bulunmayan katılımcılara göre “sosyal ve bireysel fayda” alt boyutunda daha yüksek spor farkındalığına sahiptir. Yaş değişkeni ise katılımcıların spora yönelik farkındalıklarında anlamlı bir farklılık yaratmamaktadır (p>0.05).Keywords
Spor, herkes için spor, yaşam boyu spor, rekreasyon, farkındalık

Abstract

The aim of this study was to examine the sports awareness of adolescents who participate in recreational sports as active or passive in terms of various variables. The study was designed as a quantitative research and 231 high school students from Hatay who were selected with convenience sampling method participated in the research. To collect data the "Sports Awareness Scale" developed by Uyar and Sunay (2020) was used. In the evaluation of the data, SPSS 23 package program for Windows was used and independent samples t test and one-way analysis of variance test were applied at 95% confidence interval. According to the analyzed results, the sports awareness of boys is higher than girls’ in the "sports knowledge and discrimination" sub-dimension (p<0.05). Besides, participants doing active sports have higher sports awareness in all sub-dimensions than the passive sports participants (spectators), and participants with a family member doing active sports have higher sports awareness in the "social and individual benefit" sub-dimension than other participants (p<0.05). However, age do not make a significant difference in the variable sports awareness (p> 0.05).Keywords
Sports, sports for all, life-long sports, recreation, awareness