Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


E-sporcularda Dijital Bağımlılık ve Saldırganlık Eğilimi
(Digital Addiction and Aggression of E-sports Athletes )

Author : Yunus Emre Güler  , Tekin Çolakoğlu  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 8-1
Page : 112-131
    


Summary

Bu araştırmanın amacı E-sporcuların dijital bağımlılıkları ve saldırganlık düzeylerinin bireysel değişkenler açısından incelenmesidir. Bu iki değişkenin arasındaki ilişkinin incelenmesi de araştırmanın bir diğer amacıdır. Araştırma, nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modelinde gerçekleştirilmiş olup, araştırmaya Türkiye E-spor Federasyonu tarafından düzenlenen en az 1 turnuvaya katılan 397 E-sporcu (Xyaş= 22.50±5.72) katılmıştır. Araştırmada veriler araştırmacılar tarafından oluşturulan kişisel bilgi formunun yanı sıra Çelik ve Otrar (2009) tarafından Türkçe’ ye uyarlanan Saldırganlık Envanteri ile Kesici ve Tunç (2018) tarafından geliştirilen Dijital Bağımlılık Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin değerlendirilmesi için SPSS 26.0 İstatistik programı kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan istatistik testlerde ilk olarak verilerin parametrik testlerin ön koşullarını sağlayıp sağlamadığını anlamak için Skewness ve Kurtosis (çarpıklık basıklık) değerlerine bakılmıştır. Yapılan testler sonucunda çoklu varyans analizi (MANOVA) ve Pearson korelasyon testlerinin kullanılmasına karar verilmiştir. Analiz sonuçları incelendiğinde araştırmada yer alan E-sporcuların dijital bağımlılık ve saldırganlık düzeylerinin bireysel değişkenlere göre anlamlı farklılıklar gösterdiği, lise öğrenimi gören E-sporcuların üniversite mezunu olanlardan daha yüksek, E-spordan başka bir spor dalı ile ilgilenen katılımcıların başka bir spor dalı ile ilgilenmeyenlerden daha düşük dijital bağımlılık ve saldırganlık tutumuna sahip olduğu gibi sonuçlar elde edilmiştir. Ayrıca E-sporcuların dijital bağımlılıkları arttıkça saldırganlıkları da artmaktadır. Sonuç olarak mevcut araştırma, e-sporcuların bireysel özellikleri ile dijital bağımlılık ve saldırganlık düzeyleri arasında anlamlı farklılıklar ortaya çıktığını ve iki değişken arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğunu göstermiştir.Keywords
E-spor, dijital bağımlılık, saldırganlık, dijital oyun

Abstract

The aim of this study was to analyze digital addiction and aggression of e-sports athletes according to various variables. Analyzing the correlations between the phenomenon was an another aim. The study was designed as a quantitative correlational survey research, and 379 E-sports athletes (Xage= 22.50±5.72), who participated in at least one E-sports competition, participated in the study. The data were collected with personal information form, Aggression Scale (Çelik and Otrar, 2009), and Digital Addiction Scale (Kesici and Tunç, 2018). The data were analyzed with SPSS 26. In the statistical tests used in the study, firstly, Skewness and Kurtosis values were examined in order to understand whether the data met the prerequisites of the parametric tests. As a result of the tests, it was decided to use multiple variance analysis (MANOVA) and Pearson correlation tests. According to analyzed results significant differences were found in the variables digital addiction and aggression of E-sports athletes according to individual features, high school student E-sports athletes scoring higher in digital addiction and aggression as well as participants who are acting a different sport scoring lower in digital addiction and aggression. Besides positive significant correlations were found between the variables. As a result, this study showed that individual features make difference in E-sports athletes’ digital addiction and aggression levels. Besides digital addiction and aggression positively correlates each other.Keywords
E-Sports, digital addiction, aggression, digital games

Advanced Search


Announcements

    Makale Kabul

    Degimiz 2021 Nisan sayısı için hazırlıkları tamamlamıştır.

    Ağustos sayısı için makale kabulüne başlamıştır. Aday makalelerinizi sistem üzerinden gönderebilirsiniz.Address :Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Telephone :+90 546 898 50 64 Fax :
Email :editor@sportifbakis.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri