Akademik Güdülenmenin Kişilik Tiplerine Göre İncelenmesi (Spor Bilimleri Fakültesi Örneği)
(Examining Academic Motivation According to Personality Types (The Sample of Faculty of Sports Sciences) )

Author : Merve Nur Bircan  , Hakan Ünal  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2021
Number : 8-2
Page : 164-180
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.160
    


Summary

Bu çalışma, Spor Bilimleri Fakültesinde okuyan öğrencilerin akademik güdülenmelerinin kişilik tiplerine göre incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Rekreasyon, Spor Yöneticiliği ve Antrenörlük Eğitimi bölümlerinde üçüncü ve dördüncü sınıflarında okuyan 410 öğrenci araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Kişilik tiplerinin belirlenmesinde Friedman ve Rosenman tarafından geliştirilen, Aktaş ve Arıkan tarafından Türkçe’ye uyarlanan “A ve B kişilik Ölçeği”, Akademik Güdülenmenin ölçülmesinde ise Bozanoğlu (2004) tarafından geliştirilen “Akademik Güdülenme Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizleri SPSS 22 programında yapılmıştır. Shapiro-Wilk testi ile yapılan normallik testi sonucuna göre araştırmada kullanılan akademik güdülenme ölçeğinin alt boyutlarının ve kişilik tipleri ölçeğinin normal dağılmadığı görülmüştür. Araştırma da ikili değişkenlerin karşılaştırılmasında Mann-Whitney U testi ve çoklu değişkenlerin karşılaştırılmasında Kruskal-Wallis testinden yararlanılmıştır. Katılımcıların akademik güdülenme alt boyutları ile kişilik tipleri arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığına bakmak için ise Korelasyon analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda, akademik güdülenmenin cinsiyet, yaş, ders yükü ve sınıf değişkenine göre pozitif yönlü anlamlı bir farklılık gösterdiği, bölüm değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden, A tipi kişiliğe sahip öğrencilerin, akademik güdülenmelerinin, B kişilik tipi kişilik tipine sahip öğrencilere göre daha yüksek olduğu, ders yükleri arttığında öğrencilerin akademik güdülenmelerinin düştüğü ve kadın öğrencilerin akademik güdülenmelerinin erkek öğrencilere göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Spor, Güdülenme, Kişilik, Kişilik Tipleri

Abstract

This study was conducted to examine the academic motivations of students studying at the Faculty of Sports Sciences according to personality 410 students studying in the third and fourth grades of the Faculty of Sports Sciences of Muğla Sitki Koçman University, Physical Education and sports teaching, Recreation, Sports Management and coaching education departments formed the research working group. A total of 27 items were to personality types and 20 of which were related to academic motivation. The " A and B personality scale “developed by Friedman and Rosenman and adapted to Turkish by Aktaş and Arikan and the” academic motivation scale “developed by Bozanoğlu (2004) and consisting of three sub-dimensions were used to measure academic motivation. Analysis of the data was carried out in SPSS 22 program. According to the results of the normality test conducted with the Shapiro-Wilk test, it was observed that the lower dimensions of the academic motivation scale used in the study and the personality types scale were not normally distributed. The research also used the Mann-Whitney U test for comparing binary variables and the Kruskal-Wallis test for comparing multiple variables. Correlation analysis was performed to see if there was a significant relationship between the lower dimensions of academic motivation and personality types of participants. As a result of the research, it was concluded that the academic motivation of the Faculty of Sport Sciences students differed significantly according to the personality type, gender, age, course load and class variable, but did not show a significant difference according to the department variable. It has been concluded that the academic motivation of students with personality type A is higher than those of personality type B, when the course load increases, the academic motivation of students decreases and the academic motivation of female students is higher.Keywords
Sports, Motivation, Personality, Personality Types