Yüksek İrtifada Yapılan Antrenmanların Kastamonu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Bazı Fiziksel Özellikleri ve Çeşitli Kan Parametreleri Üzerine Kronik Etkilerinin Araştırılması
(A Research on the Chronic Effects of Training at High Altitude on Some Physical Characteristics and Some Blood Parameters of the Students from Kastamonu School of Physical Education and Sports )

Author : İsmail Kaya  Kadir Gökdemir  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2015
Number : 2(2)
Page : 79-86
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.16
    


Summary

Bu araştırmanın amacı, erkek sporcuların yüksek irtifa ve deniz seviyesinde fizyolojik performansları ile bazı kan parametreleri, kalp atım sayıları ve kan basınçlarının incelenmesidir. Araştırmaya 15 erkek sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Deneklere yüksek irtifada ve deniz seviyesinde sabah 09.00-11.00 saatleri arasında iki saat dayanıklılık antrenmanı yaptırılmıştır. Deneklerin yüksek irtifada (3250m) 15. gününde ve deniz seviyesine döndükten 7 gün sonra RBC, WBC, Hb, HCT, İSKB, İDKB, İKAS, aerobik ve anaerobik kapasite düzeyleri ölçülmüştür. İstatistiksel analiz olarak t-testi uygulanmıştır ve anlamlılık derecesi olarak (P˂0.05) kabul edilmiştir. Yapılan ölçüm sonuçlarında, WBC, Hb, İSKB, İDKB ve İKAS değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farka rastlanırken (P˂0.05), RBC, HCT, aerobik ve anaerobik kapasite değerleri arasında anlamlı farka rastlanmamıştır (P>0.05). Yapmış olduğumuz araştırma sonucunda; yüksek irtifada efor sarf eden sporcuların vitamin ve minarelerle desteklenmeleri, düzenli uyku ve dinlenme yapmaları ve laktik asit birikmesine yol açacak olan egzersizlerin ilk günlerde yapılmaması gerektiği tespit edilmiştir. Yıllık antrenman programlarında yer alacak olan 15 günlük yüksek irtifa antrenmanlarının sporcuların performanslarını olumlu yönde etkileyebileceğini söyleyebiliriz.Keywords
Spor, Yüksek İrtifa, Fiziksel ve Fizyolojik Özellikler

Abstract

The purpose of this study was to compare the alternations of physical performance, some blood parameters, pulse and blood pressure of male student athletes from Kastamonu School of Physical Education and Sports. 15 student athletes volunteered for the study. The sampling group trained for two hours between 9.00-11.00 a.m. The sampling groups’ RBC, WBC, Hb, HCT, resting systolic blood pressure, resting diastolic blood pressure, resting heart rate and aerobic and anaerobic values on the fifteenth day at high altitude (3250 m) and on the seventh day after returning sea level were measured. T- test was used as a statistical method and significance level was determined as (P<0.05). The results showed that, WBC, HB, resting systolic blood pressure, resting diastolic blood pressure, resting heart rate, score were significantly different (p<0.05) but there was no significant difference between RBC, HCT, aerobic and anaerobic values (P>0.05). The results suggest that athletes who trained at high altitude should be supplied by vitamin and minerals, they should sleep and rest regularly, they shouldn't make any exercise which can cause to lactic acid accumulation.Keywords
Sports, High Altitude, Physical and Physiological Features