Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Amatör Futbolcularda Yo-Yo Testi Sırasındaki İnternal Yükün Mevkilere Göre İncelenmesi
(Investigation of Internal Load During Yo-Yo Test According to the Playing Positions of Amateur Football Players )

Author : Bilal Biçer    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 8-1
Page : 86-97
    


Summary

Bu araştırmanın amacı amatör futbolcularda Yo-Yo Aralıklı Toparlanma Seviye 1 (Yo-Yo AT1) testi sırasındaki internal yükün mevkilere göre incelenmesidir. Araştırmaya Amatör Futbol kulüplerinde oynayan ve herhangi bir sağlık sorunu olmayan yaşları ortalama 20,88±4,09 yıl, boyları 177,19±7,11 cm ve vücut ağırlıkları 71,00±9,17 kg olan toplam 26 erkek (Defans 10, Orta Saha 10 ve Forvet 6) futbolcu gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcıların boy ve vücut ağırlığı ölçümü yapıldıktan sonra dinlenik kalp atım hızlarının belirlenmesi için 15 dakika sırt üstü yatar pozisyonda kalmaları istenmiştir. Yo-Yo testi öncesi 10 dakikası dinamik hareketler, 5 dakikası da aktif ve pasif germeden oluşan ısınma, test sonrası ise 5 dakika soğuma ve 5 dakika pasif germe yaptırılmıştır. Futbolcuların kalp atım hızları tüm protokol boyunca Polar RS 800CX marka telemetrik cihazla 1 milisaniye hassasiyetle kaydedilmiştir. Kalp atım hızlarına ilişkin analizler POLAR Pro Trainer 5 bilgisayar yazılımı ile yapılmıştır. Bu analizlerde KAHmaks’in farklı yüzdelerinde geçirilen süreler ve bu sürelerin toplam test süresine oranına ilişkin veriler belirlenmiştir. Bu parametrelerin istatistiksel analizinde SPSS 15 kullanılmıştır. Veriler normal dağılmadığından mevkilere göre karşılaştırmalar Kruskall Wallis H testi ile yapılmıştır. Yo-Yo testine ilişkin mesafe, VO2maks, ortalama kalp atım hızı ve algılanan zorluk derecesi açısından mevkilere göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (p>0,05). Aynı şekilde Yo-Yo test süresi, KAHmaks’in farklı yüzdelerinde geçirilen süreler ve bu sürelerin toplam test süresine oranı açısından mevkiler benzerdir (p>0,05). Sonuç olarak incelenen parametrelerde istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç elde edilmese de KAHmaks’ın farklı yüzdelerinde geçirilen süreler ve bu sürelerin toplam Yo-Yo AT1 test süresine oranında mevkilere göre bazı farklılıkların olduğunu ve bu farklılıkların dikkate alınarak performans değerlendirilmesi ve antrenman planlanması yapılması gerektiği söylenebilir.Keywords
Yo-Yo AT1, futbol, internal yük

Abstract

The aim of this study was to examine the internal load of amateur football players during the Yo-Yo Intermittent Recovery Level 1 (Yo-Yo AT1) test according to the playing positions. A total of 26 men (defenders 10, midfielders 10 and attackers 6) who played in Amateur Football clubs and had no health problems, aged 20,88±4,09 years on average, with a height of 177,19± 7,11 cm and a body weight of 71,00±9,17 kg, were voluntarily participated in the study. Participants were asked to stay in a supine position for 15 minutes after measuring their height and body weight to determine their resting heart rate. Before the Yo-Yo test, 10 minutes of dynamic movements, 5 minutes of warm-up consisting of active and passive stretching, 5 minutes of cooling and 5 minutes of passive stretching were performed after the test. The heart rate of the players was recorded with a precision of 1 millisecond with the Polar RS 800CX brand telemetric device throughout the entire protocol. Analysis of heart rate were done with POLAR Pro Trainer 5 computer software. In these analyzes, the data regarding the periods spent in different percentages of HRmax and the ratio of these times to the total test time were determined. SPSS 15 was used in statistical analysis of these parameters. As the data were not dispersed normally, comparisons to playing positions were made using Kruskall Wallis H test. No statistically significant difference was detected by playing positions in terms of distance, VO2maks, average heart rate and perceived difficulty rating related to Yo-Yo test (p>0,05). Likewise, the playing positions were similar in terms of the Yo-Yo test period, the periods spent in different percentages of HRmax and the ratio of these times to the total test time (p>0,05). As a result, although a statistically significant result was not obtained in the examined parameters, it can be said that there were some differences according to the playing positions in the periods spent in different percentages of HRmax and the ratio of these times to the total Yo-Yo AT1 test time. As a result, it can be said that performance evaluation and training planning should be done considering these differences.Keywords
Yo-Yo IR1, soccer, internal load

Advanced Search


Announcements

    Makale Kabul

    Degimiz 2021 Nisan sayısı için hazırlıkları tamamlamıştır.

    Ağustos sayısı için makale kabulüne başlamıştır. Aday makalelerinizi sistem üzerinden gönderebilirsiniz.Address :Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Telephone :+90 546 898 50 64 Fax :
Email :editor@sportifbakis.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri