“Bütün süreç fark etmekle geçmiş”: Bir Beden Eğitimi Öğretmen Adayının Alan Deneyimi Hikayesi
("The whole process has passed with awareness": A field experience story of pre-service physical education teacher )

Author : Atakan Yahyaoğlu  , Özlem Alagül  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2021
Number : 8-1
Page : 32-54
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.153
    


Summary

Öğrencilerin gerçek öğrenme deneyimleri yaşamaları için en önemli ögelerden biri öğretmenlerinin mesleki olarak kendilerini geliştirmeleridir. Mesleki gelişim yaklaşımlarında son yıllarda öğretmenlerin bireysel özelliklerinin yanında, öğrenciler, yöneticiler, öğretim ortamının fiziksel koşullarını da kapsayan öğrenme süreçlerine odaklanarak mesleki öğrenmenin özellikle de beden eğitimi öğretmen eğitimi programlarındaki sürecinin araştırılması önerilmektedir. Beden eğitimi öğretmen eğitimi programlarında bütün paydaşları bir araya getiren fırsatlardan en önemlisi alan deneyimleridir. Bu araştırmada da, Rodriguez ve Fitzpatrick (2014) tarafından geliştirilen öğretim farkındalığı çerçevesi bir beden eğitimi öğretmen adayının alan deneyimlerini keşfetmek için kullanılmıştır. Eylem araştırmasıyla desenlenen bu araştırmanın amacı bir öğretmen adayının hem öğretmenlik uygulaması dersi ile bir lise bağlamındaki öğretmenlik rolü hem de beden eğitimi öğretmen eğitimi programındaki derslerdeki akran mentorluğu rolündeki alan deneyimlerinde yaşadığı farkındalıklar incelemektir. Araştırmanın bulgularında öğretmen adayının aynı düzeydeki akranlarına mentorluk yaparken; akranları tarafından bilgisinin sürekli sorgulandığı, bu yüzden akranlarına mentorluk kendisinin alan bilgisini artırdığını fark etmiştir. Bir diğer farkındalık yaşanan durum; öğretmen adayının ders hazırlığını müfredata ve öğrencilerin hazırbulunuşluklarına uygun olarak yapmasının yanında öğrencilerin geçmiş deneyimleri ve mevcut ihtiyaçlarını da göz önüne almasının önemli olduğudur. Son olarak; öğretmen adayı gerçek ortamda öğrencileri pozitif etkileşim kurup öğrencilerin her sorusuna önem vererek cevapladığında, öğrenciler ile ekip olduklarını ve öğretmenliğinin unutulmayacağını fark etmiştir. Öğretmen eğitimi programlarında öğretmen adaylarının kendi kendine yeten bireyler olarak yaşadıkları zorlukların farkına varacak ortamları deneyimlemeleri sağlanırsa, kariyerleri boyunca öğrenenler olarak kendi mesleki öğrenmelerini benimsemelerini ve geliştirmelerini sağlamada etkili olacaktır.Keywords
alan deneyimi, beden eğitimi öğretmen adayı, öğretim farkındalığı

Abstract

One of the most important factor for students to have real learning experiences is the professional development of their teachers. In recent years, it is recommended to investigate the process of professional learning, especially in physical education teacher education (PETE) programs, by focusing on learning processes that include students, administrators, and the physical conditions of the teaching environment, as well as the individual characteristics of teachers in professional development approaches. The most important opportunity that brings together all stakeholders in PETE programs is field experiences. In this study, the awareness of teaching framework (Rodriguez and Fitzpatrick, 2014) was used to understand of professional learning through field experiences of a pre-service physical education teacher. The aim of this study, which was designed with action research, was to explore the awareness of a pre-service teacher in both the teaching practice course in a high school context, and the peer-mentoring in the courses in the PETE program. In the findings of the study, while mentoring the peers of the pre-service teacher at the same level; he realized that his knowledge was constantly questioned by his peers, so peer-mentoring increased his content knowledge. Another awareness is experienced; the pre-service teacher makes the course preparation in accordance with the curriculum and the readiness of the students, as well as taking into account the students' past experiences and current needs. Finally, when the pre-service teacher interacts with the students positively in a real environment and answers each question with giving importance, he realizes that they are teaming up with students. As a result, if pre-service teachers are enabled to experience environments that will realize their difficulties as self-sufficient individuals in PETE programs, it will be effective in ensuring that they adopt and develop their own professional learning as learners throughout their careers.Keywords
field experience, pre-service physical education teacher, awareness of teaching