Spor Bilimleri Alanında Görev Yapan Akademisyenlerin Bilgi Paylaşımı Düzeylerinin İncelenmesi
(The Examination of Information Sharing Levels of Academicians Working in the Field of Sports Sciences )

Author : Can Çavin Otkan  , Cihan Ulun, Tekin Çolakoğlu  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2020
Number : 7-2
Page : 211-222
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.149
    


Summary

Bu çalışmanın amacı, spor bilimleri alanında çalışan akademisyenlerin bilgi paylaşımı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmaya, spor bilimleri alanında görev yapan 212’si erkek (%76), 67’si kadın (%24) olmak üzere toplam 279 akademisyen gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması Myaş=38,83±8,85 olarak tespit edilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu” ve Öneren, Çiftçi ve Harman (2016) tarafından geliştirilen “Bilgi Paylaşımı Ölçeği” kullanılmıştır. Analiz işlemine geçmeden önce verilerin normallik varsayımını sağlayıp sağlamadığı test edilmiş ve parametrik testler için uygun yapıda olduğu görülmüştür. Bu bağlamda, verilerin analizinde bağımsız örneklemler için t-testi ve tek yönlü varyans analizinden faydalanılmıştır. Bilgi paylaşımı ölçeğinin çalışanlar arası, bireysel ve kurumsal açıdan bilgi paylaşımı alt boyutları arasında yalnızca kurumsal açıdan bilgi paylaşımı alt boyutunda cinsiyet ve görev yapılan bölümler açısından anlamlı farklılık bulunduğu tespit edilmiştir (p<.05). Sonuç olarak, araştırma grubunda gerçekleşen bilgi paylaşımı düzeylerinin kurumsal açıdan anlamlı sonuçlar üretmekle birlikte, çalışmanın genelinde yeterli ve anlamlı düzeylerde gerçekleşmediği görülmüştür. Dolayısıyla bu çalışma ile, spor bilimleri alanında bilgi üretme ve paylaşma misyonunu üstlenen yükseköğretim kurumlarının örgütsel açıdan etkinlik ve verimliliğini etkileyeceği düşünülen bilgi paylaşımı düzen ve uygulamalarının gözden geçirilerek, güçlendirilmesi ihtiyacı vurgulanmıştır.Keywords
Bilgi paylaşımı, akademisyen, spor bilimleri

Abstract

The aim of this study was to examine the information sharing levels of academicians working in the field of sports sciences in terms of various variables. A total of 279 academicians, 212 male (76%) and 67 female (24%), working in the field of sports sciences voluntarily participated in the study. The average age of the participants was determined as X̄year= 38.83 ± 8.85. The "Personal Information Form" created by the researcher and the "Information Sharing Scale" developed by Öneren, Çiftçi and Harman (2016) were used as data collection tools in the study. Before proceeding to the analysis process, it was tested whether the data provided the assumption of normality or not and it was seen that it was suitable for parametric tests. In this context, independent samples t-test and one-way anova were used in data analysis. It was determined that there is a significant difference between the inter-employee, individual and institutional information sharing sub-dimensions of the information sharing scale in terms of gender and the departments they work in only the institutional information sharing sub-dimension (p <.05). As a result, although the level of information sharing in the research group produced institutionally meaningful results, it was seen that the overall study was not sufficient and meaningful. Therefore, with this study, it was emphasized the need to review and strengthen the information sharing patterns and practices that are thought to affect the organizational effectiveness and efficiency of higher education institutions that undertake the mission of producing and sharing information in the field of sports sciences.Keywords
Information sharing, academician, sports sciences