15-19 Yaş Karate Sporcularının Serbest Zaman Doyum Düzeylerinin İncelenmesi
(Investigation of the Leisure Satisfaction of 15-19 Age Karate Athletes )

Author : Murat Çelebi  , Tayfun Kaya  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2020
Number : 7-2
Page : 167-176
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.146
    


Summary

Bu araştırma, ortaöğretimde öğrenim gören 15-19 yaş karate sporcularının serbest zaman doyum düzeylerinin cinsiyet, yaş ve spor yapma süresine göre incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu tesadüfi örneklem yöntemiyle belirlenen 114 erkek ve 146 kadın olmak üzere 260 katılımcı oluşturmuştur. Çalışmada veri toplama araçları olarak Serbest Zaman Doyum Ölçeği Türkçe formu kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde Windows için SPSS 22 paket program kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler normal dağılım göstermediği için 95% güven aralığında Mann Whitney U ve Kruskall Wallis non parametrik testleri kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre sporcuların serbest zaman doyum düzeylerinde cinsiyet, yaş ve spor yılı değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (p>0.05).Keywords
Karate, serbest zaman doyum, sporcu öğrenci

Abstract

This study aimed to analyze leisure satisfaction of 15-19 age student karate athletes according to gender, age and year of doing sports. The study sample consisted of 114 male and 146 female students. The participants were chosen according to simple random sampling method. In the study to collect data Turkish version of the leisure satisfaction scale was used. SPSS 22.0 was used to analyze the data. In the analyzes of the data as the data did not show normal distribution Mann Whitney U and Kruskall Wallis tests were used at 95% confidence level. According to analyze results, leisure satisfaction of the participants did not show any significant difference according to gender, age and year of doing sports (p>0.05).Keywords
Karate, leisure satisfaction, student athlete