Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Çeşitli Değişkenlere Göre Öğretme ve Öğrenme Anlayışlarının İncelenmesi
(Analysis on Teaching and Learning Conceptions of Physical Education Teacher Candidates by Different Variables )

Author : Mustafa Enes Işıkgöz    
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2020
Number : 7-S2
Page : 69-84
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.144
    


Summary

Beden eğitimi öğretmen adaylarının öğretme ve öğrenme anlayışlarının incelendiği bu çalışma betimsel nitelikte tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarının Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programında öğrenim gören 312’si erkek, 440’ı kadın olmak üzere toplam 752 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak google docs alt yapısı kullanılarak oluşturulan çevrimiçi anket formu kullanılmıştır. Anket formunun linki ilgili öğrenci ve öğretim üyesi grupları ile paylaşılarak anketin gönüllük esası ile doldurulması sağlanmıştır. Veri toplama aracında “Kişisel Bilgi Formu” ile “Öğretme ve Öğrenme Anlayışları Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek “Yapılandırmacı Anlayış” ve “Geleneksel Anlayış” olmak üzere iki alt boyuttan ve toplam 30 maddeden oluşmaktadır.  “Yapılandırmacı Anlayış Boyutu” 12, “Geleneksel Anlayış Boyutu” ise 18 madde içermektedir. Verilerin analizinde öncellikle normallik testi için Kolmogorov Smirnov testi uygulanmış, test sonucunda verilerin normal dağılım göstermedikleri belirlenmiştir. Bu kapsamda analizlerde parametrik olmayan testlerden, Mann-Whitney U, Kruskall-Wallis H testleri kullanılmış, analizlerde I. Tip hatayı kontrol etmek amacıyla Bonferroni düzeltmesi yapılmıştır. Kruskall-Wallis H Testi sonrası anlamlı fark tespit edilen gruplar arasında post-hoc testi için Mann-Whitney U Testi kullanılmıştır. Araştırmada; beden eğitimi öğretmen adaylarının daha çok yapılandırmacı öğretme ve öğrenme anlayışını benimsedikleri, geleneksel öğretme ve öğrenme anlayışına katılmakla birlikte düşük düzeyde benimsedikleri sonucuna ulaşılmıştır. Beden eğitimi öğretmen adaylarının öğretme ve öğrenme anlayışlarının cinsiyet değişkenine göre anlamlı olarak değişmediği, milli sporculuk, burs, sınıf düzeyi ve kalınan yer değişkenlerine göre anlamlı olarak değiştiği tespit edilmiştir. Milli sporcu olan ve burs alan öğrencilerin geleneksel öğretme ve öğrenme anlayışına yönelik algıları daha yüksek çıkmıştır. Sınıf düzeyi arttıkça beden eğitimi öğretmen adaylarının yapılandırmacı öğretme ve öğrenme anlayışını, yurtta kalan öğrencilerin ise geleneksel öğretme ve öğrenme anlayışını daha çok benimsedikleri saptanmıştır.Keywords
Beden eğitimi, öğretmen adayı, öğretme ve öğrenme anlayışı, yapılandırmacılık

Abstract

This study, in which the teaching and learning conceptions of physical education teacher candidates were examined, was designed in a descriptive scanning model. The study group of the research consists of a total of 752 students, 312 males and 440 females who study in the Physical Education and Sports Teaching program of the Schools of Physical Education and Sports. In the research, an online questionnaire form created by using google docs infrastructure was used as data collection tool. The link of the survey form was shared with the relevant student and faculty member groups, and the survey was ensured to be filled on a voluntary basis. "Personal Information Form" and "Teaching and Learning Conceptions Scale" were used in the data collection tool. The scale is composed of a total of 30 items and two sub-dimensions namely “Constructivist Conception” and “Traditional Conception”. “Constructivist Conception Dimensions” consists of 12 items and “Traditional Conception Dimensions” consists of 18 items. In the analysis of the data, Kolmogorov Smirnov test was first used for normality test, and it was determined following the test that data did not show normal distribution. In this context, non-parametric tests Mann-Whitney U and Kruskall-Wallis H tests were used in the analyzes, and Bonferroni correction was made to control Type I error in the analyzes. After Kruskal-Wallis H Test, Mann-Whitney U Test was used for post-hoc test among groups with significant difference. It was concluded in the study that the physical education teacher candidates mostly adopted the constructivist teaching and learning approach although they agreed with the traditional teaching and learning approach but at a low level. It was determined that the teaching and learning conceptions of physical education teacher candidates did not change significantly by the gender variable, but significantly changed according to the variables of national sportsmanship, scholarship, grade level and place of residence. Students who are national athletes and receive scholarships have a higher perception of traditional teaching and learning. It has been determined that as the class level increases, the physical education teacher candidates adopt the constructivist teaching and learning conception, and the students living in the dormitories adopt the traditional teaching and learning conception more.Keywords
Physical education, teacher candidate, teaching and learning conception, constructivism