Amatör Spor Kulüplerinin Çevrimiçi Pazarlama Aracı Olarak Sosyal Medya Kullanımı
(Amateur Sports Clubs’ Social Media Usage as a Tool for Online Marketing )

Author : Selda Kocamaz Adaş  , Zafer Çimen, Mücahit Dursun  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2020
Number : 7-2
Page : 136-150
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.141
    


Summary

Bu araştırmanın amacı, amatör spor kulüplerinin çevrimiçi pazarlama aracı olarak sosyal medyanın kullanımına ilişkin görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Olgu bilim deseninin kullanıldığı bu nitel araştırmada katılımcıların belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme ve maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılmıştır. Bu örnekleme kombinasyonu ile Ankara’da farklı branşlarda faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin sosyal medya platformlarından sorumlu spor kulübü yöneticilerinden belirlenen yedi kişi araştırmanın katılımcılarını oluşturmuştur. Araştırma verileri görüşme yöntemiyle, araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak elde edilmiş ve içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırmada sosyal medya kullanımının sağladığı faydalar ‘avantajlar’, kullanılan platformların seçimi ‘popülerlik’, hedef kitleye ulaşmada yaşananlar ‘değişim’ ve sosyal medyayı kullanma biçimi ‘profesyonelleşme’ olmak üzere dört tema ve bu temalarla ilişkili 11 kategori belirlenmiştir. Sonuç olarak, sosyal medyanın etki ve gücünün farkına varan spor kulüplerinin sosyal medyayı taraftarla iletişim, etkileşim, bilgi paylaşımı ve pazarlama aracı olarak kullanmaya çaba gösterdikleri, ancak bu çabaların sonucu ortaya çıkan bilgi ve bulguları etkin şekilde kullanma konusunda yetersiz oldukları söylenebilir.Keywords
Spor kulübü, sosyal medya, çevrimiçi pazarlama

Abstract

The purpose of this research was to explore the opinions of amateur sports clubs social media usage as an online marketing tool. This qualitative research was designed as a phenomenological study and participants were selected with convenience sampling and maximum variation sampling both of which are among purposive sampling techniques. Participants consisted of seven individuals selected from the sports club managers responsible for the social media platforms of amateur sports clubs operating in different sports branches in Ankara. Data were collected using a semi-structured interview form prepared by the researchers and analyzed with content analysis method. In the study, according to analyzed results, four themes and eleven categories related to these themes were explored. The themes consisted of the benefits of using social media entitled "advantages", the selection of social media platforms entitled "popularity", the experiences in reaching the target group entitled "change" and the method of using social media entitled "professionalization". In conclusion, the study revealed that even though sports clubs which became aware of the impact and power of social media used it for communicating, sharing information and interacting with supporters as well as marketing, they fell short in terms of the efficient use of the information and findings obtained during this process. Keywords
Sports clubs, social media, online marketing