Sporun Orta Öğretim Öğrencilerinin Kendilerine Karşı Tolerans Düzeyine Etkisi
(The Effect of Sport on Tolerance Level of Secondary School Students against Themselves )

Author : Mehibe Akandere  Ayşegül Çelik, Mehmet Altın, Gülsüm Baştuğ  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2015
Number : 2(2)
Page : 59-70
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.14
    


Summary

Bu çalışma sporun ortaöğretim öğrencilerinin kendilerine karşı tolerans düzeylerine olan etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya Konya’nın merkez orta öğretim okullarında öğrenim gören 200 (100 bayan, 100 erkek) aktif olarak spor yapan ve 200 (100 bayan, 100 erkek) sedanter ortaöğretim öğrencisi gönüllü olarak katılmıştır. Öğrencilerin tolerans düzeylerinin belirlenmesinde Ersanlı’ nın 2004 yılında geliştirdiği 30 maddeden oluşan tolerans ölçeği kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin istatistiksel analizinde SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 16.00 programı kullanılmıştır. Verilerin normallik ve varyansların homojenliği test edildikten sonra, istatistiksel farklılıkların tespitinde t testi, One Way Anova ve gruplar arası farklıklarda ise Tukey testi kullanılmıştır. Spor yapan ve sedanter erkek ortaöğretim öğrencilerin kendilerine karşı tolerans düzeylerinde bir farklılığa rastlanmazken; spor yapan bayan öğrencilerin sedanter bayan öğrencilere nazaran tolerans düzeylerinde istatistiki anlamda bir farklılık tespit edilmiştir (p<0.05). Grupların tamamı dikkate alındığında spor yapan orta öğretim öğrencilerinin, sedanter öğrencilere nazaran kendilerine karşı tolerans düzeylerinde de istatistiki açıdan farklılık tespit edilmiştir (P<0.05). Anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi, yaş, gelir düzeyi, kardeş sayısı kriterlerine göre herhangi bir farklılığa rastlanmazken, sınıflar arasında istatistiki açıdan anlamlı farklılık tespit edilmiştir (P<0.05). Bu çalışmanın sonuçlarına dayanarak; aktif spor yapan ortaöğretim öğrencilerinin, spor yapmayan öğrencilere, spor yapan bayan öğrencilerin, sedanter bayan ve erkek öğrencilere oranla kendilerine ve çevrelerine karşı daha toleranslı oldukları ve sporun tolerans düzeyini olumlu yönde etkilediği söylenebilir.Keywords
Tolerans, Spor, Sedanter, Ortaöğretim, Öğrenci

Abstract

The study was made with the aim of determining the effect of sport on tolerance level of secondary school students against themselves. A total of 400 students from the schools in city centre of Konya, of whom 200 do sports (100 boys and 100 girls) and 200 who don’t (100 boys and 100 girls) voluntarily participated in the study. Tolerant scale that was developed by Ersanlı in 2004, consisted of 30 items, was used to determine the participants’ tolerance level. In the evaluation of the obtained data SPSS for Windows 16 was used. After evaluating normal dispersion of the data and the homogeneous of the variances independent samples t test and One Way Anova were used to determine the significant differences and also in the differences between groups Tukey test was used. While no difference was observed in tolerance level against themselves of male secondary school students who do sport or not, significant difference was observed in the tolerance level of female students who do sport compared to female students who do not (p<0.05). When all groups were considered there was a significant difference in the tolerance level against themselves of students who do sport compared to students who do not (p<0.05). There were no significant differences according to mother and father education status, age, level of income, number of sisters/brothers, there was a significant difference according to education class (p<0.05). According to study findings it can be said that students who do sports actively are more tolerant to theirselves and to their environments than the students who don’t do sports and the girl students who do sports are more tolerant to themselves and to their environments than the girl or boy students who don’t do sports.Keywords
Tolerance, Sports, Sedentary, Secondary Education, Student.