Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ile Yeme Tutumları Arasındaki İlişkinin Araştırılması
(Investigation of the Relationship between Healthy Lifestyle Behaviors and Eating Attitudes of University Students )

Author : Erkan Çimen  , Alparslan Ünveren, Mert Kayhan, Mustafa Topraklı  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 7-2
Page : 103-114
    


Summary

Bu araştırma spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ile yeme tutumlarının cinsiyet, öğrenim değişkeni ve maddi gelir açısından incelenmesi amacıyla yürütülmüştür. Bağımlı değişkenler arasındaki ilişkinin incelenmesi çalışmanın bir diğer amacıdır. Araştırmanın örneklemini Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde öğrenim gören 399 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma verileri; kişisel bilgi formu ile Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği (SYBDÖ) ve Yeme Tutum Ölçeği uygulanarak toplanmıştır. Araştırmada veriler Windows için SPSS 22.0 paket programı kullanılarak çözümlenmiştir. Verilerin analizinde bağımsız örneklem t testi ile Mann Whitney U testi ve Spearson korelasyon analizleri kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre katılımcıların sağlıklı yaşam biçimi davranışlarında cinsiyet ve maddi gelire göre anlamlı farklılıklar gösterirken, yeme tutumları öğrenim değişkenine göre farklılaşmaktadır. Ayrıca, katılımcıların sağlıklı yaşam biçimi davranışları ile yeme tutumları arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. Sonuç olarak bu çalışma, erkek katılımcıların ve aylık geliri yüksek olan katılımcıların kadınlardan ve aylık geliri düşük olan katılımcılardan daha sağlıklı yaşam biçimi davranışına sahip olduklarını ve örgün öğrenimde okuyanların ikinci öğrenimde okuyanlara göre daha olumsuz yeme tutumuna sahip olduğunu göstermiştir.Keywords
Sağlıklı yaşam biçimi, yeme tutumu, beslenme

Abstract

Present study was conducted to analyze the healthy lifestyle behaviors and eating habits of sport science faculty students. Analyzing the correlations between the phenomena was another aim. The sample of the research was consisted of 399 students from Suleyman Demirel University Department of Sports Sciences. The research data were collected by applying the demographic information form of the students as well as the Healthy Lifestyle Behaviors Scale and the Eating Attitude Scale. In the analyzes of the data independent samples t test, Mann Whitney U test and Pearson correlation analysis were applied by using SPSS 22.0 package program. According to the results of the analysis, significant differences were found between the healthy lifestyle behaviors of the participants according to gender and income level. Besides, significant differences were found on the eating behaviors of the participants according to training level. However, no significant correlations were found between the phenomena. As a result, this study showed that males and participants with a higher income level had healthier lifestyle behaviors than females and participants with lower income levels. Furthermore, students having formal education had more negative eating habits than students having second education.Keywords
Healthy lifestyle, eating habits, nutrition

Advanced Search


Announcements

  Yeni Dizin

  Dergimiz Semantic Scholar tarafından listelenmeye başlamıştır.


  Yeni dizin bilgisi

  Dergimiz MIAR tarafından listelenmeye başlamıştır. Emeği geçenlere teşekkür ederiz.


  Makale Kabul

  Degimiz 2021 Nisan sayısı için makale kabulüne başlamıştır. Aday makalelerinizi sistem üzerinden gönderebilirsiniz.Address :Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Telephone :+90 546 898 50 64 Fax :
Email :editor@sportifbakis.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri