Bilinçli Farkındalığın Psikolojik İyi Oluş Üzerindeki Etkisi: Boş Zamanda Can Sıkıntısının Aracılık Rolü
(The Effect of Conscious Awareness on Psychological Well-Being: Mediating Role of Boredom in Leisure Time )

Author : Utku Işık  Ömür Fatih Karakullukçu, Hamdi Alper Güngörmüş  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2020
Number : 7-S1
Page : 49-61
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.134
    


Summary

Bu çalışmanın amacı, ortaöğretim öğrencilerinde bilinçli farkındalığın psikolojik iyi oluş üzerindeki etkisinde boş zamanda can sıkıntısının ne kadar etkin ve aracı olduğunu araştırmaktır. Çalışmanın araştırma grubunu, Manisa ilinde ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören yaş ortalaması Ortyaş=16,32 +/-0,91 olan toplam 192 öğrenci oluşturmaktadır. Katılımcılar “Psikolojik İyi Oluş Ölçeği”, “Bilinçli Farkındalık Ölçeği” ve “Boş Zaman Can Sıkıntısı Ölçeği”ni cevaplamışlardır. Çalışmada, bilinçli farkındalık psikolojik iyi oluş üzerindeki etkisi Basit Doğrusal Regresyon Analizi ile test edilmiş, daha sonra can sıkıntısının aracılık etkisinde Baron ve Kenny yöntemi temel alınmıştır. Aracılı rolünün ne kadar etkili olduğunu belirlemek için ise dolaylı bootstrap güven aralığı değerlerinden faydalanılmıştır. Yapılan analizlere göre bilinçli farkındalığın psikolojik iyi oluş üzerinde anlamlı düzeyde bir etki yarattığı görüldü (β=,4204; F(1,190)=15,507;p<0,05). Boş Zaman Can Sıkıntısı Ölçeğinin hem yetkinlik alt boyutu hem de motivasyon alt boyutu aracı değişken olarak analize dahil edildiğinde ise bilinçli farkındalık ve psikolojik iyi oluş arasındaki ilişkinin gücü azalmıştır. Farklı bir ifade ile aracı değişkenler etkinin gücünü azaltmıştır. Dolaylı etkinin anlamlı olup olmadığını tespit etmek için bootstrap güven aralığı değerleri kontrol edilmiştir. Her iki alt boyut içinde bootstrap güven aralığı değerleri sıfırın altında ve üstünde olduğu ve boş zamanda can sıkıntısı ölçeğinin alt boyutlarının kısmi aracı etkiye sahip olduğu görülmektedir. Sonuç olarak; bilinçli farkındalık düzeyi psikolojik iyi oluşu olumlu yönde etkilemektedir. Ancak boş zamanlarında can sıkıntısı çeken öğrenciler arasında bu etki azalma eğilimi göstermektedir. Boş zamanlarında canı sıkılan katılımcıların psikolojik iyi oluş düzeylerinde azalmalar meydana gelmektedir. Bilinçli farkındalık düzeyi her ne kadar psikolojik iyi oluş üzerindeki etkisini sürdürse etkinin gücü azalmaktadır.Keywords
bilinçli farkındalık, psikolojik iyi oluş, boş zaman, can sıkıntısı

Abstract

This study aimed to investigate the effectiveness and mediation of boredom in leisure time in the effect of conscious awareness on psychological well-being among secondary school students. The research group of the study consisted of 192 students with an average age of Mage = 16.32 +/- 0.91 who studied at secondary education institutions in Manisa. Participants answered the "Psychological Well-Being Scale," "Conscious Awareness Scale," and "Boredom in Leisure Scale." In the study, the effect of conscious awareness on psychological well-being was tested with Simple Linear Regression Analysis. Baron and Kenny's method was used as the mediating effect of boredom. To determine how effective the mediated role, bootstrap confidence interval values were used. According to the analyzes, it was seen that conscious awareness had a significant effect on psychological well-being (β =, 4204; F(1,190) = 15,507; p <0.05). Both the competence sub-dimension and the motivation sub-dimension of the Leisure Boredom Scale were included as a mediator variable, the power of the relationship between conscious awareness and psychological well-being was decreased. In other words, mediator variables decreased the power of the effect. Bootstrap confidence intervals were checked to determine whether the indirect effect was significant. It was seen that bootstrap confidence intervals were below and above zero in both sub-dimensions and sub-dimensions of boredom scale have a partial mediating effect. As a result, conscious awareness positively affects psychological well-being. However, among students suffering from boredom in their leisure time, this effect tends to decrease. There was a decrease in the participants' psychological well-being, who were bored in their leisure time. Although conscious awareness effect on psychological well-being, the power of the effect decreases.Keywords
concious awareness, psychological well-being, boredom, leisure