Spora Yönelmede Televizyon Dizilerinin Rolü: Okçuluk Üzerine Bir Analiz
(The Role of TV Series in Leading People to Sports: An Analysis on Archery )

Author : Adem Bilim  , Mert Kerem Zelyurt  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2020
Number : 7-S2
Page : 39-68
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.133
    


Summary

Televizyon izlemek insanların önemli ölçüde tercih ettikleri bir serbest zaman faaliyetidir. Yapılan çalışmalarda televizyonun insanlar üzerinde bir takım etkileri olduğu görülmüştür. Okçuluk Türk toplumu nezdinde önemli bir spor dalıdır. Bu çalışmada kişilerin okçuluk sporuna yönelmeleriyle televizyon dizileri arasındaki ilişkiyi incelemek amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi uygulanmıştır. Örneklemin belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemi, İstanbul’daki Okçular Vakfı ve İBB Spor İstanbul’da okçuluk kursuna devam eden okçuluk temalı dizi izleyicileridir. Örneklem 9-17 ve 18-65 yaş aralığındaki 26 kişiden oluşmaktadır. Çalışmada veri toplama tekniği olarak yarı yapılandırılmış görüşme uygulanmış, tarafımızca geliştirilen görüşme formu kullanılmıştır. Bulgular; “katılımcıların demografik özellikleri”, “okçulukla tanışma ve başlangıç”, “okçuluğun anlamları, okçuluğa ilgi ve yönelme nedenleri”, “okçuluk temalı dizilere ilgi”, “diziler vasıtasıyla okçuluğa yönelme”, “dizideki kahramanlar ve özdeşleşme etkisi”, “okçuluğa dair gelecek planları ve beklentiler” başlıklarıyla sınıflandırılmıştır.  Elde edilen bulgularda; Tozkoparan ve Diriliş: Ertuğrul gibi okçuluk temalı dizilerin katılımcıların okçulukla tanışmasını sağladığı, okçuluğun katılımcılar için önemli bir yeri olduğu, söz konusu dizilerin katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildiği ortaya çıkmaktadır. Araştırmadaki katılımcıların önemli bir kısmının okçuluk sporuna yönelmesinde “Tozkoparan” ve “Diriliş: Ertuğrul” gibi dizilerin güçlü etkisi söz konusudur. Bu dizilerin okçuluğa yöneltme etkisi kimi katılımcılarda daha az olmakla birlikte, katılımcıların geneline yansıyan anlamlı bir spora yöneltme etkisinden söz edilebilir. Katılımcıların bu dizilerdeki karakterler gibi okçu olmak istedikleri, televizyonun karşısına geçerek onlar gibi ok atmaya çalıştıkları, yay veya lastikle denemeler yaptıkları, karakterlerden öğrendikleri teknikleri uyguladıkları vb. özdeşleşme davranışları sergiledikleri görülmektedir. Ayrıca katılımcıların okçuluğa dair ileriye dönük; eğitmen olma, sporcu olma, hobi olarak devam etme gibi planları olduğu elde edilen bulgular arasındadır. Son tahlilde çalışmamızda ulaştığımız sonuçlar; “Tozkoparan” ve “Diriliş: Ertuğrul” gibi okçuluk vs. spor dallarıyla ilgili temalar içeren televizyon dizilerinin her yaştan insanı spora teşvik etme ve bir uyaran potansiyelini taşıdığını göstermektedir. Medyatik olmayan ve gelişmekte olan spor dallarına dair temaları kapsayan televizyon dizilerinin arttırılmasının, amatör ve gelişmekte olan spor dallarının kitleselleşme ve bilinirlik düzeyini arttırmak bakımından işlevsel olacağını düşünmekteyiz.Keywords
Medya, televizyon, dizi, spor filmleri, spor, okçuluk, spora yönelme

Abstract

Watching television is a free time activity that people prefer significantly. Studies have shown that television has certain effects on people. Archery is an important sport in Turkish society. In this study, it is aimed to examine the relation between people's orientation to archery and television series. Qualitative research method was applied in the study. Purposeful sampling method was used to determine the sample. The sample of the study covers the archers-themed series audience who has been receiving archery training in the Okçular Vakfı (Foundation) and İBB (The İstanbul Metropolitan Municipality) Spor İstanbul both of which are located in İstanbul. The sample consists of26 people between the ages of 9-17 and 18-65. Semi-structured interview was used as the data collection technique. The results were classified under; “Demographic characteristics of the participants”, “meeting archery and starting archery”, “meanings of archery, reasons for interest and orientation to archery”, “interest in archery-themed series”, “orientation to archery through series”, “heroes in the series and the identification effect”, “on archery future plans and expectations” titles. According to the results obtained; Archery themed series such as Tozkoparan and Diriliş: Ertuğrul enables the participants to meet archery. The series in question appeared to be watched by the participants with great interest. TV series such as “Tozkoparan” and “Diriliş: Ertuğrul” have a great influence on the orientation of a significant part of the participants to archery. Its directing effect to archery sport is low in some participants whereas it is significant in most participants. It is seen that the participants want to be archers like the characters in these series, they use the techniques they learn from the characters, they try to shoot arrows by watching television and exhibit such identification behaviors. In addition, the participants have been found to have plans to become a trainer, to be an athlete and to continue as a hobby. In the final analysis, the results we have obtained in our study reveal that TV series with themes related to Archery and other branches of sports such as “Tozkoparan” and “Diriliş: Ertuğrul” have the potential to encourage people of all ages to sports and have a stimulating potential. We think that increasing the number of television series covering themes related to developing sports branches that are not as mediatic as desired will be functional in increasing popularization and awareness levels of amateur and developing sports branches.Keywords
Media, television, tv series, sports films, sports, archery, sport orientation