Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Liderlik Davranışlarının İncelenmesi
(Investigation of the Leadership Behaviors of Sports Faculty Students )

Author : Tonguç Osman Mutlu  , Halil Evren Şentürk, Halil Erdem Akoğlu, Asil Çetinkaya, Ali Ağılönü  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2020
Number : 7-S2
Page : 25-38
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.131
    


Summary

Bu araştırmanın amacı, spor bilimleri fakültesinde eğitimlerine devam eden üniversite öğrencilerinin cinsiyet, yaş ve sınıf değişkenlerine göre liderlik davranışlarının belirlenerek, araştırma sonucuna göre öğrencilerin liderlik davranışlarının geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunmaktır. Araştırmanın örneklemini çalışmaya gönüllü olarak katılan ve basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile belirlenen 499 öğrenci (Nkadın=196; Nerkek=303) oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerinin liderlik davranışlarını belirlemek için Ekvall ve Arvonen (1991) tarafından geliştirilen ve Tengilimoğlu (2005) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Liderlik Davranışları Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen veriler SPSS 22 paket program kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmada hipotez testleri olarak 95% güven aralığında Man Whitney U, Kruskal Wallis ve Spearman Korelasyon testleri kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, öğrencilerin liderlik davranış seviyelerinin ölçekten alınan puanlar göz önüne alındığında yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca, kadın öğrencilerin erkek öğrencilere göre iş gören, üretim ve değişim odaklı liderlik davranışlarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Sınıf değişkenine göre 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin, 1. ve 2. sınıf öğrencilere göre iş gören, üretim ve değişim odaklı liderlik davranışlarının daha yüksek seviyelerde olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin liderlik davranışları yaş değişkenine göre incelendiğinde, yaşı büyük olan öğrencilerin yaşları küçük olan öğrencilere göre daha yüksek iş gören, üretim ve değişim odaklı liderlik davranışları sergiledikleri tespit edilmiştir.Keywords
Spor, liderlik, davranış, öğrenci, üniversite

Abstract

The study aimed to analyze the leadership behaviors of sports faculty students according to gender, age and class variables and to make suggestions for the development of leadership behaviors of students according to the results of the research. The sample of the study consisted of 499 students (Nfemale = 196; Nmale = 303) who were selected according to the random sampling method and volunteered for the study. The “Leadership Behaviors Scale", developed by Ekvall and Arvonen (1991) and adapted to Turkish by Tengilimoğlu (2005), was used to determine the leadership behaviors of students participating in the research. The data were analyzed by using SPSS 22 with Mann Whitney U, Kruskall Walliss and Spearman Correlation tests. According to the research findings, it was observed that the sports faculty students have high leadership behavior levels and female students displayed higher levels of leadership behavior in production-oriented leadership behaviors than male students. Besides, it was found that 3th and 4th class students had higher levels of production and change-oriented leadership behaviors than those who were in their first two years of education. Lastly, older students exhibited higher levels of production and change-oriented leadership behaviors than younger students.Keywords
Sports, leadership, behavior, student, university